อาจารย์แพทย์
Faculty

คลิก ชื่ออาจารย์แพทย์ เพื่ออ่านประวััติเพิ่มเติม
Click his/her name to read more
 

อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือ

Hand and Microsurgery

ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ.1.jpg

อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

Sports Medicine

อนุสาขาศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

Spine Surgery

รศ.นพ.วีระ ชัยยะมงคล
Assoc.Prof.Weera Chaiyamongkol,M.D.

อนุสาขากุมารออร์โธปิดิกส์

Orthopaedics Pediatrics

ผศ.พญ.กันยิกา ชำนิประศาสน์
Asst.Prof.Kanyika Chamniprasas. M.D.

อนุสาขาศัลยศาสตร์บูรณสภาพ และเนื้องอก

Reconstructive Orthopaedics and Oncology

อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

Orthopaedics Truama