อาจารย์แพทย์

Faculty

คลิก ชื่ออาจารย์แพทย์ เพื่ออ่านประวััติเพิ่มเติม
Click his/her name to read more
 

อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือ

Hand and Microsurgery

ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ.1.jpg
238061.1.1.jpg
พญ.วรางคณา  ฟองศรี.1.1.jpg

อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

Sports Medicine

Screen Shot 2563-08-27 at 2.29.42 PM.png

อนุสาขาศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

Spine Surgery

รศ.นพ.วีระ ชัยยะมงคล
Assoc.Prof.Weera Chaiyamongkol,M.D.

อนุสาขากุมารออร์โธปิดิกส์

Orthopaedics Pediatrics

ผศ.พญ.กันยิกา ชำนิประศาสน์
Asst.Prof.Kanyika Chamniprasas. M.D.

อนุสาขาศัลยศาสตร์บูรณสภาพ และเนื้องอก

Reconstructive Orthopaedics and Oncology

%E0%B8%AD_edited.jpg

อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

Orthopaedics Truama

© 2018 สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Department of Orthopedics, Prince of Songkla University, Thailand

  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon