อาจารย์ พญ.รัตนาภรณ์ ชำนาญ

Rattanaporn Chamnan,M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Spine surgery

ประวัติการศึกษา

3 มิ.ย.60-  25 มิ.ย.61

ฝึกอบรมสาขาวิชา Orthopedic Spinal Surgery Keck School of medicine Of University of Southem California

                          

2558

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

ออร์โธปิดิกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2553

แพทยศาสตรบัญฑิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานวิจัย   -

© 2018 สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Department of Orthopedics, Prince of Songkla University, Thailand

  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon