พญ.รัตนาภรณ์ ชำนาญ.jpg

อาจารย์ พญ.รัตนาภรณ์ ชำนาญ

Rattanaporn Chamnan,M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Spine surgery

ประวัติการศึกษา

3 มิ.ย.60-  25 มิ.ย.61

ฝึกอบรมสาขาวิชา Orthopedic Spinal Surgery Keck School of medicine Of University of Southem California

                          

2558

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

ออร์โธปิดิกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2553

แพทยศาสตรบัญฑิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานวิจัย   -