นพ.คณินทร์ เอี่ยมธนาภรณ์.jpg

ผศ.นพ.คณินทร์ เอี่ยมธนาภรณ์

Asst.Prof.Khanin Iamthanaporn, M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Arthroplasty and Tumor

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.​ 2558                             

Orthopaedic Oncology

Huntsman Cancer Institute ,University of Utah,Salt Lake City,Utah, America

พ.ศ. 2556

ประกาศนียบัตร (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์บูรณสภาพ)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.​ 2555

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ.​ 2550

แพทยศาสตรบัณฑิต

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย

The ability and factors related with floor sitting after total hip arthroplasty with a posterolateral approach

Nawatthakul A, Hongnaparak T, Iamthanaporn K, Yuenyongviwat V.

Orthop Rev (Pavia)

2022 Jul

EFFICACY OF EXTENDED ORAL TRANEXAMIC ACID ON BLOOD
LOSS IN PRIMARY TOTAL KNEE ARTHROPLASTY

Yuenyongviwat V, Dissaneewate K, Iamthanaporn K, Tuntarattanapong P, Hongnaparak T.

Acta Ortop Bras

2022 Jul

Relationship between web-based illness scripts and the performance of medical students
in orthopedic surgery placements

Anusitviwat C, Hongnaparak T, Yuenyongviwat Y, Iamthanaporn K, Tuntarattanapong P, Bvonpanttarananon J, Suwannaphisit S.

Int J Med Educ

2021 Sep

A Randomized Placebo-Controlled Trial of Efficacy and Safety: Drug-Free Gel Containing Ultra-Deformable Phospholipid Vesicles (TDT 064) in Osteoarthritic Knees

Yuenyongviwat Y, Iamthanaporn K, Tuntarattanapong P, Tangtrakulwanich B.

Clinical Medicine Insights: Arthritis and
Musculoskeletal Disorders

2021 July

Complications after intramedullary nail fixation of pathological versus nonpathological femoral shaft fractures: a retrospective cohort study in 233 patients

Anusitviwat C, Iamthanaporn K, Tuntarattanapong P, Tangtrakulwanich B, Liabsuetrakul T.

Patient Saf Surg

2021 Aug

Factors for Blood Transfusions Following Hemi Hip Arthroplasty for Patients
With Femoral Neck Fracture

Luangwaranyoo A, Luangwaranyoo M, Tangadulrat P, Iamthanaporn K, Hongnaparak T, Yuenyongviwat V.

Geriatr Orthop Surg Rehabil

2020 Nov

Effect of hip abductor strengthening exercises in knee osteoarthritis: a randomized controlled trial

Yuenyongviwat Y, Duangmanee S, Iamthanaporn K, Tuntarattanapong P, Hongnaparak T.

BMC Musculoskelet Disord

2020 May

Balanced Suspension versus Pillow on Preoperative Pain for Proximal Femur Fractures: A Randomized Controlled Trial

Yuenyongviwat Y, Jiarasrisatien C, Iamthanaporn K, Hongnaparak T,Tangtrakulwanich B.

Adv Orthop

2020 Jul

Multiple needle puncture combined with repetitive knee manipulation in total knee arthroplasty for correcting varus deformity

Yuenyongviwat V, Iamthanaporn K, Tuntarattanapong P, Dissaneewate K, Tangjatsakow P, Liawrungrueang W, Hongnaparak T.

J Orthop Surg (Hong Kong)

2020 Jan-Apr

Factors Affecting Adherence to Follow-up Appointments after total knee arthroplasty.

Yuenyongviwat V, Chunakiat S,Purngpiputtrakul P, Wanasitchaiwat P, Iamthanaporn K, Hongnaparak T.

Ortop Traumatol Rehabil

2020 Aug

Adhesive strips as the sole method for skin closure is effective in total knee arthroplasty

Yuenyongviwat V, Iamthanaporn K, Tuntarattanapong P, Dissaneewate K, Tangjatsakow P, Liawrungrueang W, Hongnaparak T.

J Orthop Surg (Hong Kong)

2019 Sep-Dec

Aspirin versus rivaroxaban in postoperative bleeding after total knee
arthroplasty: a retrospective case‑matched study

Yuenyongviwat V,Tuntarattanapong P, Chuaychoosakoon C, Iemsaengchairat C, Iamthanaporn K, Hongnaparak T.

Eur J Orthop Surg Traumatol

2019 May

Accuracy of medial-side cutting guide compared to anterior cutting
guide in distal femoral osteotomy of total knee arthroplasty

Iamthanaporn K, Yuenyongviwat V,Laohawiriyakamol T,Tanutit P.

J Clin Orthop Trauma

2019 Jan-Feb

The “Cough Trick” Reduces Pain During Removal of
Closed-suction Drains after Total Knee Arthroplasty: A Randomized Trial

Yuenyongviwat Y, Iamthanaporn K, Tuntarattanapong P, Hongnaparak T.

Clin Orthop Relat Res

2019 Dec

Intramedullary sealing with a bone plug in total knee arthroplasty to reduce blood
loss: a meta- analysis of randomizedcontrolled trials

Yuenyongviwat V, Tuntarattanapong P,Iamthanaporn K,Hongnaparak T, Tangtrakulwanich B.

J Orthop Surg Res

2019 Apr

Predictability of open superficial medial collateral ligament lengthening technique in total knee arthroplasty. Comparison of multiple needle puncturing and subperiosteal elevation: A cadaver study

Iamthanaporn K, Geater A, Yuenyongviwat V.

Orthop Traumatol Surg Res

2018 Nov

Reasons for revision of failed hemiarthroplasty: Are there any differences between unipolar and bipolar?

Iamthanaporn K, Chareancholvanich K, Pornrattanamaneewong C.

Eur J Orthop Surg Traumatol

2018 Aug

Lateral facetectomy decreased patellofemoral contact pressure in total knee replacement: A cadaveric study

Yuenyongviwat V, Iamthanaporn K, Hongnaparak T.

J Clin Orthop Trauma

2017 Jan-Mar

A randomised controlled trial comparing skin closure in total knee arthroplasty in the same knee: nylon sutures versus skin staples

Yuenyongviwat V, Iamthanaporn K, Hongnaparak T ,Tangtrakulwanich B.

Bone Joint Res

2016 May

Revision primary total hip replacement: causes and risk factors

Iamthanaporn K ,Chareancholvanich K, Pornrattanamaneewong C.

J Med Assoc Thai

2015 Jan

Spontaneous dissociation of bipolar hip hemiarthroplasty in a patient with nerve palsy: A case report and review of the literature

Yuenyongviwat V , Iamthanaporn K , Harnroongroj T.

Int J Surg Case Rep

2015 Aug

Efficacy of new filter suction to decrease the rate of occlusion and total suction time in a simulated total hip replacement operation

Yuenyongviwat V, Iamthanaporn K, Hongnaparak T, Tangtrakulwanich B.

Med Devices (Auckl)

2014 Jan

Radiographic Manifestation of Hip Dislocation after Total Hip Arthroplasty

Yuenyongviwat V , Iamthanaporn K , Harnroongroj T.

J Med Assoc Thai

2014