นพ.ปิยวรรษ  บิณฑจิตต์.jpg

อาจารย์ นพ.ปิยวรรษ  บิณฑจิตต์

Piyawat Bintachitt,M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Spine surgery

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2553

ประกาศนียบัตรสาขา Spine Surgery 

Oregon Health and Science University USA

พ.ศ. 2549

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  

โรงพยาบาลตำรวจ

พ.ศ. 2543

แพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงานวิจัย

2018

Comparing Treatment Between Identification and Non-Identification of Micro-Organisms in Pyogenic Spondylodiscitis

Piyawat Bintachitt, M.D.*, Pongsa Meemane, M.D., Weera Chaiyamongkol, M.D.

Songkla Med J 2018;36(1):73-81

2017

The Significance of the Trömner Sign in Cervical Spondylotic Myelopathy Patient

Chaiyamongkol W, Laohawiriyakamol T, Tangtrakulwanich B, Tanutit P, Bintachitt P, Siribumrungwong K.

Clin Spine Surg. 2017 Nov;30(9):E1315-E1320