ผศ.นพ.วีระ  ชัยยะมงคล.jpg

รศ.นพ.วีระ  ชัยยะมงคล

Assoc.Prof.Weera Chaiyamongkol,M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Spine surgery

ประวัติการศึกษา

1 มิ.ย. 53 - 9 ม.ค. 55 

Cert. Spine Surgery

Orthopedic Surgery,Thomas Jefferson University.Philadelphia,Pennsylvania และ Spine center,University of California, Sacramento, California USA

พ.ศ. 2551                

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ.2546                 

แพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย

2018

COX-2 expression mediated by calcium-TonEBP signaling axis under hyperosmotic conditions  serves osmoprotective function in nucleus pulposus cells.

Choi H1, Chaiyamongkol W1,2, Doolittle AC1, Johnson ZI1, Gogate SS1, Schoepflin ZR1, Shapiro IM1, Risbud MV3.

J Biol Chem. 2018 Jun 8;293(23):8969-8981. doi: 10.1074/jbc.RA117.001167. Epub 2018 Apr 26.

2018

Biomechanical Study of Posterior Pelvic Fixations
in Vertically Unstable Sacral Fractures: An
Alternative to Triangular Osteosynthesis

Weera Chaiyamongkol, Apipop Kritsaneephaiboon, Piyawat Bintachitt,
Sitthiphong Suwannaphisit, Boonsin Tangtrakulwanich

Asian Spine J 2018;12(6):967-972 • https://doi.org/10.31616/asj.2018.12.6.967

2018

Reliability and Accuracy of Palpable Anterior Neck
Landmarks for the Identification of
Cervical Spinal Levels

Koopong Siribumrungwong, Chitpon Sinchai, Boonsin Tangtrakulwanich, Weera Chaiyamongkol.Asian Spine J. 2018 Feb;12(1):80-84. doi: 10.4184/asj.2018.12.1.80. Epub 2018 Feb 7.

2018

Comparing Treatment Between Identification and Non-Identification of Micro-Organisms in Pyogenic Spondylodiscitis

Piyawat Bintachitt, Pongsa Meemane, Weera Chaiyamongkol.

Department of Orthopaedic Surgery and Physical Medicine, Prince of Songkla University, Hat Yai,Songkhla 90110, Thailand.
*E-mail: piyabinta@hotmail.com Songkla Med J 2018;36(1):73-81

2017

The Significance of the Trömner Sign in Cervical Spondylotic Myelopathy Patient

Chaiyamongkol W, Laohawiriyakamol T, Tangtrakulwanich B, Tanutit P, Bintachitt P, Siribumrungwong K.

Clin Spine Surg. 2017 Nov;30(9):E1315-E1320

2013

Apical Wiring Technique in Surgical Treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis The Intermediate Outcomes Between Lenke Types

Weera Chaiyamongkol, Eric O. Klineberg, Munish C. Gupta.

J Spinal Disord Tech 2013;26:E28–E34