คลินิกกระดูกและข้อ ในเวลาราชการ

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก 

เปิดให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

สถานที่ >> คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 2 อาคารรัตนชีวิรักษ์ 

074-451-752

จันทร์

นพ.บุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช

นพ.วราห์  ยืนยงวิวัฒน์     

พญ.นิสาลักษณ์ อุโพธิ์

นพ.ประภากร  กลับกลาย

นพ.กรกช  มะลิวรรณกุล

อังคาร

พุธ

นพ.สิทธิโชค   อนันตเสรี

นพ.ปรเมศวร์  สุวรรณโณ

นพ.สิทธิพงศ์  สุวรรณาพิสิทธิ์

นพ.วีระ   ชัยยะมงคล

 

  พุธ

นพ.สุนทร  วงษ์ศิริ

พญ.วรางคณา  ฟองศรี

นพ.คณินทร์  เอี่ยมธนาภรณ์

นพ.ธีรวิทย์    หงส์นภารักษ์

พญ.ปักใจ   ตันตรัตนพงษ์

พฤหัสบดี

แพทย์หมุนเวียน

ศุกร์

นพ.ธนะรัตน์  บุญเรือง

นพ.วชิรพรรณ  ปริญญาคุปต์

นพ.ปิยวรรษ  บิณฑจิตต์

นพ.ไชยวัฒน์  ช่วยชูสกูล

คลินิกอนุสาขา

เฉพาะทาง

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเฉพาะสาขารวมทั้งติดตามผลการรักษาหรือผ่าตัด

ให้บริการ

วันจันทร์  อังคาร พุธ และศุกร์

วลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ >> ห้องเฝือก ชั้น 2 อาคารรัตนชีวิรักษ์ 

074-451-707

จันทร์

อังคาร

คลินิกเฉพาะทางด้านมือ และจุลศัลย์

Hand and microsurgery

คลินิกเฉพาะทางกระดูกหัก

Orthopedic trauma

พุธ

คลินิกเฉพาะทางกระดูกสันหลัง

Spine

คลินิกเฉพาะทางการบาดเจ็บจากกีฬา

Sports injury

ศุกร์

คลินิกเฉพาะทางกระดูกเด็ก

Paediatrics

คลินิกเฉพาะทางข้อเทียม

Arthroplasty surgery

คลินิกเฉพาะทางเนื้องอกกระดูก

Orthopaedic oncology

คลินิกกระดูกและข้อ

นอกเวลาราชการ

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก

เปิดให้บริการ

วันจันทร์ - ศุกร์

17.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

9.00-12.00 น.

สถานที่ >> คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 2 อาคารรัตนชีวิรักษ์ 

074-451-707

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

นพ.คณินทร์  เอี่ยมธนาภรณ์

นพ.กรกช  มะลิวรรณกุล  

พญ.วรางคณา  ฟองศรี

นพ.พรพนิต  ดิสนีเวทย์

นพ.บุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช

พญ.นิสาลักษณ์  อุโพธิ์

นพ.วราห์ ยืนยงวิวัมน์

นพ.พรพนิต  ดิสนีเวทย์

พญ.ปักใจ  ตันตรัตนพงษ์

นพ.ธีรวิทย์    หงส์นภารักษ์

พญ.รัตนาภรณ์ ชำนาญ

นพ.จุลินทร์  ชีวกิดาการ

นพ.ปิยวรรษ  บิณฑจิตต์

พญ.วรางคณา  ฟองศรี

นพ.ประภากร  กลับกลาย

นพ.สิทธิพงศ์  สุวรรณาพิสิทธิ์

นพ.บุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช

นพ.คณินทร์  เอี่ยมธนาภรณ์

นพ.สิทธิพงศ์  สุวรรณาพิสิทธิ์

นพ.ไชยวัฒน์  ช่วยชูสกูล

นพ.คณินทร์  เอี่ยมธนาภรณ์

นพ.ปิยวรรษ  บิณฑจิตต์  

นพ.พรพนิต  ดิสนีเวทย์

นพ.ไชยวัฒน์  ช่วยชูสกูล