คลินิกกระดูกและข้อ ในเวลาราชการ

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก 

เปิดให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

สถานที่ >> คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 2 อาคารรัตนชีวิรักษ์ 

074-451-752

จันทร์

นพ.บุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช

นพ.วราห์  ยืนยงวิวัฒน์     

พญ.นิสาลักษณ์ อุโพธิ์

นพ.ประภากร  กลับกลาย

นพ.กรกช  มะลิวรรณกุล

อังคาร

พุธ

  พุธ

นพ.ปรเมศวร์  สุวรรณโณ

นพ.สิทธิพงศ์  สุวรรณาพิสิทธิ์

นพ.สุนทร  วงษ์ศิริ

พญ.วรางคณา  ฟองศรี

 

นพ.วีระ   ชัยยะมงคล

พญ.ปักใจ  ตันตรัตนพงษ์

 

นพ.ธีรวิทย์    หงส์นภารักษ์

นพ.คณินทร์  เอี่ยมธนาภรณ์

พฤหัสบดี

แพทย์หมุนเวียน

ศุกร์

นพ.ธนะรัตน์  บุญเรือง

นพ.วชิรพรรณ  ปริญญาคุปต์

นพ.ปิยวรรษ  บิณฑจิตต์

นพ.ไชยวัฒน์  ช่วยชูสกูล

พญ.รัตนาภรณ์  ชำนาญ

 

คลินิกอนุสาขา

เฉพาะทาง

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเฉพาะสาขารวมทั้งติดตามผลการรักษาหรือผ่าตัด

ให้บริการ

วันจันทร์  อังคาร พุธ และศุกร์

วลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ >> ห้องเฝือก ชั้น 2 อาคารรัตนชีวิรักษ์ 

074-451-707

จันทร์

คลินิกเฉพาะทางด้านมือ และจุลศัลย์

Hand and microsurgery

อังคาร

คลินิกเฉพาะทางกระดูกหัก

Orthopedic trauma

คลินิกเฉพาะทางกระดูกเด็ก

Paediatrics

พุธ

คลินิกเฉพาะทางกระดูกสันหลัง

Spine

คลินิกเฉพาะทางการบาดเจ็บจากกีฬา

Sports injury

พฤหัสบดี

คลินิกเฉพาะทางกระดูกเด็ก

Paediatrics

ศุกร์

คลินิกเฉพาะทางข้อเทียม

Arthroplasty surgery

คลินิกเฉพาะทางเนื้องอกกระดูก

Orthopaedic oncology

คลินิกกระดูกและข้อ

นอกเวลาราชการ

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก

เปิดให้บริการ

วันจันทร์ - ศุกร์

17.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

9.00-12.00 น.

สถานที่ >> คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 2 อาคารรัตนชีวิรักษ์ 

074-451-707

อาทิตย์

พญ.วรางคณา  ฟองศรี

นพ.พรพนิต  ดิสนีเวทย์

นพ.กรกช  มะลิวรรณกุล

นพ.สิทธิพงศ์ สุวรรณาพิสิทธิ์ 

จันทร์

นพ.บุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช

พญ.นิสาลักษณ์  อุโพธิ์

นพ.ไชยวัฒน์  ช่วยชูสกูล

อังคาร

นพ.วราห์ ยืนยงวิวัมน์

นพ.พรพนิต  ดิสนีเวทย์

พญ.ปักใจ  ตันตรัตนพงษ์

นพ.วิชญ์  โอฬาพิริยกุล

พุธ

นพ.ธีรวิทย์    หงส์นภารักษ์

พญ.รัตนาภรณ์ ชำนาญ

นพ.จุลินทร์  ชีวกิดาการ

พญ.ปักใจ ตันตรัตนพงษ์

พฤหัสบดี

นพ.ธีรวิทย์  หงส์นภารักษ์

นพ.ประภากร  กลับกลาย

นพ.วิชญ์  โอฬาพิริยกุล

ศุกร์

นพ.วิชญ์  โอฬาพิริยกุล

นพ.ไชยวัฒน์  ช่วยชูสกูล

นพ.บุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช

นพ.คณินทร์ เอี่ยมธนาภรณ์

เสาร์

นพ.คณินทร์  เอี่ยมธนาภรณ์

นพ.ปิยวรรษ  บิณฑจิตต์  

นพ.พรพนิต  ดิสนีเวทย์

นพ.ไชยวัฒน์  ช่วยชูสกูล