ผศ.นพ.ธนะรัตน์.jpg

ผศ.นพ.ธนะรัตน์ บุญเรือง

Asst.Prof.Tanarat Boonriong, M.D.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sports Medicine

ประวัติการศึกษา

2541 

Cert. Research Fellowship Sports Medicine 

University of Pittsburgh, USA 

2539

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2535

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

             

ผลงานวิจัย

2020

Coracoclavicular Stabilization With Two Loops of
Equal Tension Using a Double O Loops Technique in
the Distal Clavicle Fracture

Chaiwat Chuaychoosakoon 1Yada Duangnumsawang 2Prapakorn Klabklay 1Tanarat Boonriong 1Adinun Apivatgaroon 3

Arthrosc Tech​. 2020 Feb 7;9(3):e345-e349.

 doi: 10.1016/j.eats.2019.11.010. eCollection 2020 Mar.

2020

Tension Band Suture in Isolated Tibial Tubercle Avulsion: A Case Report and Review Literatures

Wachiraphan Parinyakhup 1Tanarat Boonriong 2

Int J Surg Case Rep​. 2020 May 8;71:1-5.

 doi: 10.1016/j.ijscr.2020.04.029. Online ahead of print.

2019

Ipsilateral proximal and distal clavicle fractures combined with coracoid base fracture: A case report

Chaiwat Chuaychoosakoon1*, Prapakorn Klabklay1, Wachirapan Parinyakhup1, Korakot Maliwankul1, Yada Duangnumsawang2, Ranaichanok Thongwichian1 and Tanarat Boonriong1.

  1. Robinson CM (1998) Fractures of the clavicle in the adult. Epidemiology and classification. J Bone Joint Surg Br 80: 476-484. [Crossref]

  2. Hagino T, Ono T, Hamada Y (2002) Unusual double clavicle fracture complicated by ipsilateral scapular neck fracture. J Orthop Sci 7: 417-419. [Crossref]

  3. McGinnis M, Denton JR (1989) Fractures of the scapula: a retrospective study of 40 fractured scapulae. J Trauma 29: 1488-1493. [Crossref

  4. Latarjet M, Michoulier J, Kohler R (1975) Fracture of the clavicle with avulsion of the coracoid plaque. Apropos of 2 cases. Chirurgie 101: 245-249. [Crossref

  5. Baccarani G, Porcellini G, Brunetti E (1993) Fracture of the coracoid process associated with fracture of the clavicle: description of a rare case. Chir Organi Mov 78: 49-51. [Crossref]  

  6. Martin-Herrero T, Rodriguez-Merchan C, Munuera-Martinez L (1990) Fractures of the coracoid process: presentation of seven cases and review of the literature. J Trauma 30: 1597-1599. [Crossref]

2012

Perioperative Administration of Pregabalin in Patients Undergoing Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament

Reconstruction: Does It Help to Relieve Postoperative Pain?

Sasikaan Nimmaanrat , Boonsin Tangtrakulwanish, Prapakorn Klabklay, Tanarat Boonriong .

J Med Assoc Thai 2012; 95 (10): 1297-301

2010

Comparing etoricoxib and celecoxib for preemptive analgesia for acute postoperative pain in patients undergoing arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized controlled trial

Tanarat Boonriong, Boonsin Tangtrakulwanich, Prapakorn Glabglay, Sasikaan Nimmaanrat.

BMC Musculoskeletal Disorders 2010, 11:246.

2010

Expectations, Experiences and Attitudes of Orthopedic Patients Undergoing Arthroscopic Cruciate Ligament

Reconstruction toward Postoperative Pain and Its Management

Sasikaan Nimmaanrat ,Boonsin Tangtrakulwanich ,Thunchanok Wanasuwannakul , Thanarat Boonriong .

J Med Assoc Thai 2010; 93 (11): 1268-73