ผศ.นพ.ธนะรัตน์.jpg

รศ.นพ.ธนะรัตน์ บุญเรือง

Assoc.Prof.Tanarat Boonriong, M.D.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sports Medicine

ประวัติการศึกษา

2541 

Cert. Research Fellowship Sports Medicine 

University of Pittsburgh, USA 

2539

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2535

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

             

ผลงานวิจัย

The Risk of Iatrogenic Peroneal Nerve Injury in Lateral Meniscal Repair
and Safe Zone to Minimize the Risk Based on Actual Arthroscopic Position An MRI Study

Chuaychoosakoon C, Boonsri P, Tanutit P, Laohawiriyakamol T, Boonriong T, Parinyakhup W.

Am J Sports Med

2022 Jun

Comparing post-operative pain between single bundle and double bundle anterior
cruciate ligament reconstruction: a retrospective study

Chuaychoosakoon C, Parinyakhup W, Wiwatboworn A, Purngpiputtrakul P, Wanasitchaiwat P, Boonriong T.

BMC Musculoskelet Disord

2021 Sep

Comparing the Efficacy of Postoperative Pain Control Between Intravenous Parecoxib and Oral Diclofenac in ACL Reconstruction

Chuaychoosakoon C, Parinyakhup W, Wiwatboworn A,Purngpiputtrakul P, Wanasitchaiwat P, Boonriong T.

Orthop J Sports Med

2021 Oct

The Danger Zone for Iatrogenic Neurovascular Injury in All-Inside Lateral Meniscal Repair in Relation to the Popliteal Tendon: An MRI Study

Chuaychoosakoon C, Wuttimanop W, Tangjatsakow P, Charoenrattanawat S, Parinyakhup W, Boonriong T, Chernchujit B.

Orthop J Sports Med

2021 Oct

The risk of iatrogenic radial nerve and/or profunda brachii artery injury in anterolateral humeral plating using a 4.5 mm narrow DCP: A cadaveric study

Chuaychoosakoon C, Chirattikalwong S, Wuttimanop W, Boonriong T, Parinyakhup W, Suwannaphisit S.

PLoS One

2021 Nov

Premature hamstring graft amputation during harvesting in ACL reconstruction

Chuaychoosakoon C, Parinyakhup W, Boonriong T.

Int J Surg Case Rep

2021 Jun

The Transportal Graft Passage in Transtibial Posterior Cruciate Ligament Reconstruction With a Bone-Patellar Tendon-Bone Graft

Boonriong T, Parinyakhup W, Wuttimanop W, Chuaychoosakoon C.

Arthrosc Tech

2021 Jan

Deep vein thrombosis following arthroscopic meniscal root repair: A case report

Chavalparit P, Chuaychoosakoon C, Parinyakhup W, Boonriong T.

Int J Surg Case Rep

2021 Aug

Kirschner Wire Reference Technique in Open-Wedge High Tibial Osteotomy

Kwanyuang A, Boonriong T, Parinyakhup W, Chuaychoosakoon C.

Arthroscopy Techniques

2021 June

Tension band suture in isolated tibial tubercle avulsion: A case reportand review literatures

Parinyakhup W, Boonriong T.

Int J Surg Case Rep

2020 May

Coracoclavicular Stabilization With Two Loops of Equal Tension Using a Double O Loops Technique in the Distal Clavicle Fracture

Chuaychoosakoon C, Duangnumsawang Y, Klabklay P, Boonriong T, Apivatgaroon A.

Arthroscopy Techniques

2020 March

Coronal Alignment Correction and Maintenance of Tibial Slope in Opening- Wedge Valgus High Tibial Osteotomy Using a 4-Reference Kirschner Wire Technique

Chuaychoosakoon C, Parinyakhup W, Kwanyuang A, Duangnumsawang Y, Tangtrakulwanich B, Boonriong T.

Orthop J Sports Med

2020 Jun

Ipsilateral proximal and distal clavicle fractures combined with coracoid base fracture: A case report

Chuaychoosakoon C, Maliwankul K, Klabklay K, Thongwichian R, Boonriong T, Parinyakhup W, Duangnumsawang Y.

SURGICAL CASE REPORTS

2019 May

Patient Position Is Related to the Risk of Neurovascular Injury in
Clavicular Plating: A Cadaveric Study

Chuaychoosakoon C, Suwanno P, Boonriong T, Suwannaphisit S, Klabklay P, Parinyakhup W, Maliwankul K, Duangnumsawang Y, Tangtrakulwanich B.

Clin Orthop Relat Res

2019 Dec

Perioperative administration of pregabalin in patients undergoing arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction: does it help to relieve postoperative pain?

Nimmaanrat S, Tangtrakulwanich B, Wanasuwannakul T, Boonriong B.

J Med Assoc Thai

2012 Oct

Comparing etoricoxib and celecoxib for preemptive analgesia for acute postoperative pain in patients undergoing arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized controlled trial

Boonriong T, Tangtrakulwanich B, Glabglay P, Nimmaanrat S.

BMC Musculoskelet Disord

2010 Oct

Expectations, experiences and attitudes of orthopedic patients undergoing arthroscopic cruciate ligament reconstruction toward postoperative pain and its management

Nimmaanrat S, Tangtrakulwanich B, Wanasuwannakul T, Boonriong B.

J Med Assoc Thai

2010 Nov