ผู้บริหาร 

Board of Directors

1350.jpg

รศ.นพ.บุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช
Assoc.Prof.Boonsin Tangtrakulwanich, M.D.

หัวหน้าสาขาวิชา

 Head of department

ผศ.นพ.วราห์  ยืนยงวิวัฒน์.jpg

รศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์
Assoc.Prof.Varah Yuenyongviwat, M.D.

รองห้วหน้าสาขาวิชาฝ่ายวิจัยและพัฒนาบุคลากร

Deputy head of research and personnel development

ผศ.นพ.อภิภพ กฤษณีไพบูลย์.jpg

ผศ.นพ.อภิภพ กฤษณีไพบูลย์
Asst.Prof.Apipop Kritsaneephaiboon, M.D.

รองห้วหน้าสาขาวิชา

ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

Deputy head of Postgraduate medical education

นพ.ประภากร กลับกลาย.jpg

นพ.ประภากร  กลับกลาย
Prapakorn Klabklay, M.D.

รองห้วหน้าสาขาวิชา

ฝ่ายคุณภาพและบริการ

Deputy head of quality and service

อ.สิทธิพงศ์1.12.jpg

นพ.สิทธิพงศ์  สุวรรณาพิสิทธิ์
Sitthiphong Suwannaphisit, M.D.

รองห้วหน้าสาขาวิชา

ฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา

Deputy head of undergraduate medical education