ผู้บริหาร 

Board of Directors

ผศ. นพ.ธนะรัตน์ บุญเรือง

Asst.Prof.Tanarat Boonriong, M.D.

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชา

Acting head of department

นพ.ประภากร กลับกลาย

Prapakorn Klabklay, M.D.

รองห้วหน้าสาขาวิชาฝ่ายบริการ

Deputy head of services

นพ.สิทธิพงศ์ สุวรรณาพิสิทธิ์

Sitthiphong Suwannaphisit, M.D.

รองห้วหน้าสาขาวิชา

งานการศึกษาก่อนปริญญา

Deputy head of undergraduate medical education

รศ.นพ.วีระ ชัยยะมงคล

Wachiraphan Parinyakhup,M.D.

รองห้วหน้าสาขาวิชา

งานการศึกษาหลังปริญญา

Deputy head of postgraduate medical education

รศ. นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์

Assoc.Prof.Varah Yuenyongviwat, M.D.

รองห้วหน้าสาขาวิชา

งานวิจัยและนวัตกรรม

Deputy head of research and innovations

© 2018 สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Department of Orthopedics, Prince of Songkla University, Thailand

  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon