ผู้บริหาร 

Board of Directors

ผศ. นพ.ธนะรัตน์ บุญเรือง

Asst.Prof.Tanarat Boonriong, M.D.

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา

Acting head of department

นพ.ประภากร กลับกลาย

Prapakorn Klabklay, M.D.

รองห้วหน้าสาขาวิชาฝ่ายบริการ

Deputy head of services

นพ.ปิยวรรษ บิณฑจิตต์

Piyawat Bintachitt,M.D.

รองห้วหน้าสาขาวิชาฝ่ายบริการ

Deputy head of services

ผศ.นพ.คณินทร์ เอี่ยมธนาภรณ์

Asst.Prof.Khanin Iamthanaporn, M.D.

รองห้วหน้าสาขาวิชา

ฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา

Deputy head of undergraduate medical education

รศ.นพ.วีระ ชัยยะมงคล

Assoc.Prof.Weera Chaiyamongkol,M.D.

รองห้วหน้าสาขาวิชา

ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

Deputy head of postgraduate medical education

รศ. นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน์

Assoc.Prof.Varah Yuenyongviwat, M.D.

รองห้วหน้าสาขาวิชา

ฝ่ายการวิจัยและนวัตกรรม

Deputy head of research and innovations

© 2018 สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Department of Orthopedics, Prince of Songkla University, Thailand

  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon