แพทยสภา

และ

ราชวิทยาลัยแพทย์

แพทยสภา
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
Show More

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วชิรพยาบาล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยสยาม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Show More

© 2018 สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Department of Orthopedics, Prince of Songkla University, Thailand

  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon