นพ.จุลินทร์ ชีวกิดาการ.jpg

อาจารย์ นพ.จุลินทร์  ชีวกิดาการ

Chulin Chewakidakarn, M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Orthopaedic Trauma

ประวัติการศึกษา

2560 - 2561 

หลักสูตร Research fellow สาขาวิชา Orthopaedic trauma

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

2557

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2552

แพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานวิจัย

2020

Fixation of Multiple-Segmented Costosternal Cartilage Fracture in Flail Chest Injury: A Case Report

Pornpanit Dissaneewate, Methasit Suksintharanon, Chulin Chewakidakarn,

Wich Orapiriyakul, Apipop Kritsaneephaiboon

J Health Sci Med Res 2020;...............doi: 10.31584/jhsmr.2020735
www.jhsmr.org

2019

Septic arthritis following femoral neck fracture: A case report.

Chewakidakarn C1, Nawatthakul A2, Suksintharanon M3, Yuenyongviwat V4.

Int J Surg Case Rep. 2019;57:167-169. doi: 10.1016/j.ijscr.2019.03.016. Epub 2019 Apr 4.

2019

Septic arthritis following femoral neck fracture: A case report

reportChulin Chewakidakarn, Anuchit Nawatthakul, Methasit Suksintharanon,Varah Yuenyongviwat.

Int J Surg Case Rep. 2019;57:167-169. doi: 10.1016/j.ijscr.2019.03.016. Epub 2019 Apr 4.

2015

Comparing parecoxib and ketorolac as preemptive analgesia in patients undergoing posterior lumbar spinal fusion: a prospective randomized double-blinded placebo-controlled trial

Siribumrungwong K, Cheewakidakarn J, Tangtrakulwanich B. Nimmaanrat S.

BMC Musculoskeletal Disorders (2015) 16:59.