นพ.กรกช  มะลิวรรณกุล.jpg

อาจารย์ นพ.กรกช  มะลิวรรณกุล

Korakot Maliwankul, M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Foot and Ankle

ประวัติการศึกษา

12 ม.ค.  – 26 ธ.ค. 56  

อบรมสาขาวิชา Orthopaedic Foot and Ankle 

Nora Medical University, Japan

พ.ศ. 2553 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ.2548                 

แพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานวิจัย

2019

Ipsilateral proximal and distal clavicle fractures combined with coracoid base fracture: A case report

Chaiwat Chuaychoosakoon1*, Prapakorn Klabklay1, Wachirapan Parinyakhup1, Korakot Maliwankul1, Yada Duangnumsawang2, Ranaichanok Thongwichian1 and Tanarat Boonriong1

  1. Robinson CM (1998) Fractures of the clavicle in the adult. Epidemiology and classification. J Bone Joint Surg Br 80: 476-484. [Crossref]

  2. Hagino T, Ono T, Hamada Y (2002) Unusual double clavicle fracture complicated by ipsilateral scapular neck fracture. J Orthop Sci 7: 417-419. [Crossref]

  3. McGinnis M, Denton JR (1989) Fractures of the scapula: a retrospective study of 40 fractured scapulae. J Trauma 29: 1488-1493. [Crossref

  4. Latarjet M, Michoulier J, Kohler R (1975) Fracture of the clavicle with avulsion of the coracoid plaque. Apropos of 2 cases. Chirurgie 101: 245-249. [Crossref

  5. Baccarani G, Porcellini G, Brunetti E (1993) Fracture of the coracoid process associated with fracture of the clavicle: description of a rare case. Chir Organi Mov 78: 49-51. [Crossref]  

  6. Martin-Herrero T, Rodriguez-Merchan C, Munuera-Martinez L (1990) Fractures of the coracoid process: presentation of seven cases and review of the literature. J Trauma 30: 1597-1599. [Crossref]

2019

Patient Position Is Related to the Risk of Neurovascular Injury in Clavicular Plating: A Cadaveric Study.

2012

A novel minimally invasive technique for removal of a bent femoral intramedullary nail

Apipop Kritsaneephaiboon , Boonsin Tangtrakulwanich, Korakot Maliwankul.

Injury Extra 43 (2012) 157–162