นพ.กรกช  มะลิวรรณกุล.jpg

อาจารย์ นพ.กรกช  มะลิวรรณกุล

Korakot Maliwankul, M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Foot and Ankle

ประวัติการศึกษา

12 ม.ค.  – 26 ธ.ค. 56  

อบรมสาขาวิชา Orthopaedic Foot and Ankle 

Nora Medical University, Japan

พ.ศ. 2553 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ.2548                 

แพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานวิจัย

Using a modified J-shaped Y-knot all-suture anchor to pass a suture under
the coracoid process in coracoclavicular stabilization

Maliwankul K, Klabklay P, Chuaychoosakoon C.

Int J Surg Case Rep

2022 Mar

Shoulder Injury Related to COVID-19 Vaccine Administration:
A Case Series

Maliwankul K, Boonsri P, Klabklay P, Chuaychoosakoon C.

Vaccines (Basel)

2022 Apr

Using a Modified Kirschner Wire to Pass the First Suture Under the Coracoid Base in Coracoclavicular Stabilization

Chuaychoosakoon C, Klabklay K, Maliwankul K.

Arthrosc Tech

2021 Jul

Shoulder injury related to Sinovac COVID-19 vaccine: A case report

Chuaychoosakoon C, Parinyakhup W, Tanutit P, Maliwankul K, Klabklay P.

Ann Med Surg (Lond)

2021 Aug

Suturing the Anterior Cruciate Ligament Using a No. 16 Intravenous Catheter Needle in Avulsion Anterior Cruciate Ligament Injury

Maliwankul K, Chuaychoosakoon C.

Arthrosc Tech

2020 Aug

Ipsilateral proximal and distal clavicle fractures combined with coracoid base fracture: A case report

Chuaychoosakoon C, Maliwankul K, Klabklay K, Thongwichian R, Boonriong T, Parinyakhup W, Duangnumsawang Y.

SURGICAL CASE REPORTS

2019 May

Patient Position Is Related to the Risk of Neurovascular Injury in
Clavicular Plating: A Cadaveric Study

Chuaychoosakoon C, Suwanno P, Boonriong T, Suwannaphisit S, Klabklay P, Parinyakhup W, Maliwankul K, Duangnumsawang Y, Tangtrakulwanich B.

Clin Orthop Relat Res

2019 Dec

A novel minimally invasive technique for removal of a bent femoral intramedullary nail

Kritsaneephaiboon A, Tangtrakulwanich B, Maliwankul K.

Injury Extra

2012 Dec