อ.ธ๊รวิทย์.jpg

อาจารย์ นพ.ธีรวิทย์  หงส์นภารักษ์

Theerawit Hongnaparak, M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Arthroplasty and Reconstruction surgery

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.​ 2554 

ประกาศนียบัตร Adult Reconstructive Surgery

University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

พ.ศ.​ 2549  

ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิคส์บูรณสภาพ  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

พ.ศ.​ 2547

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แพทยสภา

พ.ศ. 2542

แพทยศาสตรบัณฑิต  

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานวิจัย

The ability and factors related with floor sitting after total hip arthroplasty with a posterolateral approach

Nawatthakul A, Hongnaparak T, Iamthanaporn K, Yuenyongviwat V.

Orthop Rev (Pavia)

2022 Jul

EFFICACY OF EXTENDED ORAL TRANEXAMIC ACID ON BLOOD
LOSS IN PRIMARY TOTAL KNEE ARTHROPLASTY

Yuenyongviwat V, Dissaneewate K, Iamthanaporn K, Tuntarattanapong P, Hongnaparak T.

Acta Ortop Bras

2022 Jul

Relationship between web-based illness scripts and the performance of medical students
in orthopedic surgery placements

Anusitviwat C, Hongnaparak T, Yuenyongviwat Y, Iamthanaporn K, Tuntarattanapong P, Bvonpanttarananon J, Suwannaphisit S.

Int J Med Educ

2021 Sep

Expectations on online orthopedic course using constructivism theory: A cross-sectional study among medical students

Suwannaphisit S, Anusitviwat C, Hongnaparak T, Bvonpanttarananon J.

Ann Med Surg (Lond)

2021 Jun

Factors for Blood Transfusions Following Hemi Hip Arthroplasty for Patients
With Femoral Neck Fracture

Luangwaranyoo A, Luangwaranyoo M, Tangadulrat P, Iamthanaporn K, Hongnaparak T, Yuenyongviwat V.

Geriatr Orthop Surg Rehabil

2020 Nov

Effect of hip abductor strengthening exercises in knee osteoarthritis: a randomized controlled trial

Yuenyongviwat Y, Duangmanee S, Iamthanaporn K, Tuntarattanapong P, Hongnaparak T.

BMC Musculoskelet Disord

2020 May

Balanced Suspension versus Pillow on Preoperative Pain for Proximal Femur Fractures: A Randomized Controlled Trial

Yuenyongviwat Y, Jiarasrisatien C, Iamthanaporn K, Hongnaparak T,Tangtrakulwanich B.

Adv Orthop

2020 Jul

Multiple needle puncture combined with repetitive knee manipulation in total knee arthroplasty for correcting varus deformity

Yuenyongviwat V, Iamthanaporn K, Tuntarattanapong P, Dissaneewate K, Tangjatsakow P, Liawrungrueang W, Hongnaparak T.

J Orthop Surg (Hong Kong)

2020 Jan-Apr

Factors Affecting Adherence to Follow-up Appointments after total knee arthroplasty.

Yuenyongviwat V, Chunakiat S,Purngpiputtrakul P, Wanasitchaiwat P, Iamthanaporn K, Hongnaparak T.

Ortop Traumatol Rehabil

2020 Aug

Adhesive strips as the sole method for skin closure is effective in total knee arthroplasty

Yuenyongviwat V, Iamthanaporn K, Tuntarattanapong P, Dissaneewate K, Tangjatsakow P, Liawrungrueang W, Hongnaparak T.

J Orthop Surg (Hong Kong)

2019 Sep-Dec

Aspirin versus rivaroxaban in postoperative bleeding after total knee
arthroplasty: a retrospective case‑matched study

Yuenyongviwat V,Tuntarattanapong P, Chuaychoosakoon C, Iemsaengchairat C, Iamthanaporn K, Hongnaparak T.

Eur J Orthop Surg Traumatol

2019 May

The “Cough Trick” Reduces Pain During Removal of
Closed-suction Drains after Total Knee Arthroplasty: A Randomized Trial

Yuenyongviwat Y, Iamthanaporn K, Tuntarattanapong P, Hongnaparak T.

Clin Orthop Relat Res

2019 Dec

Intramedullary sealing with a bone plug in total knee arthroplasty to reduce blood
loss: a meta- analysis of randomizedcontrolled trials

Yuenyongviwat V, Tuntarattanapong P,Iamthanaporn K,Hongnaparak T, Tangtrakulwanich B.

J Orthop Surg Res

2019 Apr

Lateral facetectomy decreased patellofemoral contact pressure in total knee replacement: A cadaveric study

Yuenyongviwat V, Iamthanaporn K, Hongnaparak T.

J Clin Orthop Trauma

2017 Jan-Mar

A randomised controlled trial comparing skin closure in total knee arthroplasty in the same knee: nylon sutures versus skin staples

Yuenyongviwat V, Iamthanaporn K, Hongnaparak T ,Tangtrakulwanich B.

Bone Joint Res

2016 May

Efficacy of new filter suction to decrease the rate of occlusion and total suction time in a simulated total hip replacement operation

Yuenyongviwat V, Iamthanaporn K, Hongnaparak T, Tangtrakulwanich B.

Med Devices (Auckl)

2014 Jan