อาจารย์ นพ.ธีรวิทย์  หงส์นภารักษ์

Theerawit Hongnaparak, M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Arthroplasty and Reconstruction surgery

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.​ 2554 

ประกาศนียบัตร Adult Reconstructive Surgery

University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

พ.ศ.​ 2549  

ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิคส์บูรณสภาพ  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

พ.ศ.​ 2547

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แพทยสภา

พ.ศ. 2542

แพทยศาสตรบัณฑิต  

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานวิจัย

2020

Factors Affecting Adherence to Follow-up Appointments after total knee arthroplasty

Varah Yuenyongviwat , Sahatsa Chunakiat , Peeranut Purngpiputtrakul 

Pawin Wanasitchaiwat , Khanin Iamthanaporn , Theerawit Hongnaparak 

2020 Aug 31;22(4):245-250. doi: 10.5604/01.3001.0014.3461.

2020

Balanced Suspension versus Pillow on Preoperative Pain for Proximal Femur Fractures: A Randomized Controlled Trial

Varah Yuenyongviwat , Chonthawat Jiarasrisatien, Khanin Iamthanaporn ,
Theerawit Hongnaparak, and Boonsin Tangtrakulwanich

Hindawi Advances in Orthopedics  Volume 2020, Article ID 3073892, 5 pages
https://doi.org/10.1155/2020/3073892

Received 3 January 2020; Revised 16 June 2020; Accepted 30 June 2020; Published 22 July 2020 Academic Editor: Allen L. Carl

2020

Multiple needle puncture combined with repetitive knee manipulation in total knee arthroplasty for correcting
varus deformity

Varah Yuenyongviwat , Khanin Iamthanaporn,Pakjai Tuntarattanapong,

Kantapon Dissaneewate,Preyanun Tangjatsakow, Wongthawat Liawrungrueang
and Theerawit Hongnaparak

J Orthop Surg (Hong Kong)​. Jan-Apr 2020;28(2):2309499020924600.

 doi: 10.1177/2309499020924600.

2020

Effect of Hip Abductor Strengthening Exercises in Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial

Varah Yuenyongviwat 1Siwakorn Duangmanee 2Khanin Iamthanaporn 2Pakjai Tuntarattanapong 2Theerawit Hongnaparak 2

BMC Musculoskelet Disord​. 2020 May 7;21(1):284.

 doi: 10.1186/s12891-020-03316-z.

2019

Aspirin versus rivaroxaban in postoperative bleeding 

after total knee arthroplasty: a retrospective 

case-matched study.

Yuenyongviwat V1, Tuntarattanapong P2, Chuaychoosakoon C2, Iemsaengchairat C3, Iamthanaporn K2, Hongnaparak T2.

Eur J Orthop Surg Traumatol. 2019 May;29(4):877-881. doi: 10.1007/s00590-019-02365-y. Epub 2019 Jan 9.

2019

Intramedullary sealing with a bone plug in
total knee arthroplasty to reduce blood
loss: a meta-analysis of randomized
controlled trials

Varah Yuenyongviwat* , Pakjai Tuntarattanapong, Khanin Iamthanaporn, Theerawit Hongnaparak and Boonsin Tangtrakulwanich.

J Orthop Surg Res. 2019 Apr 8;14(1):96. doi: 10.1186/s13018-019-1141-x.

2019

Adhesive strips as the sole method
for skin closure is effective in total
knee arthroplasty

Varah Yuenyongviwat , Khanin Iamthanaporn, Pakjai Tuntarattanapong,
Kantapon Dissaneewate, Preyanun Tangjatsakow,
Wongthawat Liawrungrueang and Theerawit Hongnaparak.

J Orthop Surg (Hong Kong). 2019 Sep-Dec;27(3):2309499019873983. doi: 10.1177/2309499019873983.

2017

Lateral facetectomy decreased patellofemoral contact pressure in total knee replacement: A cadaveric study

2016

A randomised controlled trial comparing skin closure in total knee arthroplasty  in the same knee: nylon sutures versus skin staples

Yuenyongviwat V, IamthanapornK, Hongnaparak T, Tangtrakulwanich B.

Bone Joint Res 2016;5:185–190

2015

Spontaneous dissociation of bipolar hip hemiarthroplasty in a patientwith nerve palsy: A case report and review of the literature

Yuenyongviwata V, Iamthanaporna K, Hongnaparak T.

International Journal of Surgery Case Reports 15 (2015) 112–115

2014

Efficacy of new filter suction to decrease the rate of occlusion and total suction time in a simulated total hip replacement operation

Varah Yuenyongviwat, Khanin Iamthanaporn, Theerawit Hongnaparak

Boonsin Tangtrakulwanich.

Medical Devices: Evidence and Research 2014:7 7–10

© 2018 สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Department of Orthopedics, Prince of Songkla University, Thailand

  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon