อ.ธ๊รวิทย์.jpg

อาจารย์ นพ.ธีรวิทย์  หงส์นภารักษ์

Theerawit Hongnaparak, M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Arthroplasty and Reconstruction surgery

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.​ 2554 

ประกาศนียบัตร Adult Reconstructive Surgery

University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

พ.ศ.​ 2549  

ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิคส์บูรณสภาพ  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

พ.ศ.​ 2547

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แพทยสภา

พ.ศ. 2542

แพทยศาสตรบัณฑิต  

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานวิจัย

2021

Expectations on online orthopedic course using constructivism theory: A cross-sectional study among medical students

Sitthiphong Suwannaphisit, Chirathit Anusitviwat *, Theerawit Hongnaparak,
Jongdee Bvonpanttarananon

2021 Jun 9;67:102493.

 doi: 10.1016/j.amsu.2021.102493. eCollection 2021 Jul.

2020

Factors Affecting Adherence to Follow-up Appointments after total knee arthroplasty

Sitthiphong Suwannaphisit, Chirathit Anusitviwat *, Theerawit Hongnaparak,
Jongdee Bvonpanttarananon

2021 Jun 9;67:102493.

 doi: 10.1016/j.amsu.2021.102493. eCollection 2021 Jul.

2020

Balanced Suspension versus Pillow on Preoperative Pain for Proximal Femur Fractures: A Randomized Controlled Trial

Sitthiphong Suwannaphisit, Chirathit Anusitviwat *, Theerawit Hongnaparak,
Jongdee Bvonpanttarananon

2021 Jun 9;67:102493.

 doi: 10.1016/j.amsu.2021.102493. eCollection 2021 Jul.

2020

Multiple needle puncture combined with repetitive knee manipulation in total knee arthroplasty for correcting
varus deformity

Sitthiphong Suwannaphisit, Chirathit Anusitviwat *, Theerawit Hongnaparak,
Jongdee Bvonpanttarananon

2021 Jun 9;67:102493.

 doi: 10.1016/j.amsu.2021.102493. eCollection 2021 Jul.

2020

Effect of Hip Abductor Strengthening Exercises in Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial

Sitthiphong Suwannaphisit, Chirathit Anusitviwat *, Theerawit Hongnaparak,
Jongdee Bvonpanttarananon

2021 Jun 9;67:102493.

 doi: 10.1016/j.amsu.2021.102493. eCollection 2021 Jul.

2019

Aspirin versus rivaroxaban in postoperative bleeding 

after total knee arthroplasty: a retrospective 

case-matched study.

Sitthiphong Suwannaphisit, Chirathit Anusitviwat *, Theerawit Hongnaparak,
Jongdee Bvonpanttarananon

2021 Jun 9;67:102493.

 doi: 10.1016/j.amsu.2021.102493. eCollection 2021 Jul.

2019

Intramedullary sealing with a bone plug in
total knee arthroplasty to reduce blood
loss: a meta-analysis of randomized
controlled trials

Sitthiphong Suwannaphisit, Chirathit Anusitviwat *, Theerawit Hongnaparak,
Jongdee Bvonpanttarananon

2021 Jun 9;67:102493.

 doi: 10.1016/j.amsu.2021.102493. eCollection 2021 Jul.

2019

Adhesive strips as the sole method
for skin closure is effective in total
knee arthroplasty

Sitthiphong Suwannaphisit, Chirathit Anusitviwat *, Theerawit Hongnaparak,
Jongdee Bvonpanttarananon

2021 Jun 9;67:102493.

 doi: 10.1016/j.amsu.2021.102493. eCollection 2021 Jul.

2017

Lateral facetectomy decreased patellofemoral contact pressure in total knee replacement: A cadaveric study

Sitthiphong Suwannaphisit, Chirathit Anusitviwat *, Theerawit Hongnaparak,
Jongdee Bvonpanttarananon

2021 Jun 9;67:102493.

 doi: 10.1016/j.amsu.2021.102493. eCollection 2021 Jul.

2016

A randomised controlled trial comparing skin closure in total knee arthroplasty  in the same knee: nylon sutures versus skin staples

Sitthiphong Suwannaphisit, Chirathit Anusitviwat *, Theerawit Hongnaparak,
Jongdee Bvonpanttarananon

2021 Jun 9;67:102493.

 doi: 10.1016/j.amsu.2021.102493. eCollection 2021 Jul.

2015

Spontaneous dissociation of bipolar hip hemiarthroplasty in a patientwith nerve palsy: A case report and review of the literature

Sitthiphong Suwannaphisit, Chirathit Anusitviwat *, Theerawit Hongnaparak,
Jongdee Bvonpanttarananon

2021 Jun 9;67:102493.

 doi: 10.1016/j.amsu.2021.102493. eCollection 2021 Jul.

dfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf

2014

Efficacy of new filter suction to decrease the rate of occlusion and total suction time in a simulated total hip replacement operation

Sitthiphong Suwannaphisit, Chirathit Anusitviwat *, Theerawit Hongnaparak,
Jongdee Bvonpanttarananon

2021 Jun 9;67:102493.