อาจารย์ พ.ญ.วรางคณา  ฟองศรี

Warangkana  Fongsri, M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Hand & Microsurgery

ประวัติการศึกษา

2557

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาออร์โธปิดิกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2552 

แพทยศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานวิจัย   -

© 2018 สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Department of Orthopedics, Prince of Songkla University, Thailand

  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon