พญ.วรางคณา  ฟองศรี.jpg

อาจารย์ พ.ญ.วรางคณา  ฟองศรี

Warangkana  Fongsri, M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Hand & Microsurgery

ประวัติการศึกษา

2557

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาออร์โธปิดิกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2552 

แพทยศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานวิจัย   -