สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์

Department of Orthopedics

 

ประวัติสาขาวิชา

    วันที่ 11  เมษายน 2528  แพทยสภาได้รับรองโครงการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 2 ปีที่ 3  จำนวนปีละระดับละไม่เกิน 2 คน ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ปี โดยมีโครงการฝึกอบรมดังนี้

    ปีที่ 1 สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปอยู่ในโควตาของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

    ปีที่ 2 ฝึกอบรมที่คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    ปีที่ 3 ฝึกอบรมที่คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลเลิดสิน

   วันที่ 14 กรกฎาคม 2537 แพทยสภา ได้อนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 จนถึงปัจจุบัน จำนวนโควตาแพทย์ประจำบ้านในแต่ละปี จำนวน 6 คนมีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วทั้งหมด 25 รุ่น จำนวน  70 คน

  ในปีการศึกษา 2546 ได้เริ่มจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสำหรับแพทย์ประจำบ้านทั้งสองสาขาวิชา ดำเนินพันธกิจในการสร้างบุคลากรและองค์ความรู้ในการบริการและสร้างเสริมสุขภาพประชาชนด้านออร์โธปิดิกส์ที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ตามพระราโชวาทของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก  โดยจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีละประมาณ 130 คนต่อปีการศึกษา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกพร้อมกับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์จำนวน 8 คน ต่อปีการศึกษา

   ปี พ.ศ.2549 แพทยสภาได้รับรองโครงการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูและในปีการศึกษา 2549 รับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัด รุ่นแรกปัจจุบันสำนักงานภาควิชาตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีหน่วยงานย่อย 4 หน่วย คือหน่วยกายภาพบำบัด หน่วยกิจกรรมบำบัด
หน่วยกายอุปกรณ์  และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภาคใต้และปี พ.ศ.2561 นี้ สาขาวิชาฯ
ได้ดำเนินการแยกสาขาวิชาตามโครงสร้างใหม่ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ.2529  เป็น “สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์”  และสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู”เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ การฝึกอบรม และการกำกับดูแลโดยราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ Vision

เป็นองค์กรที่สร้างบุคลากรและองค์ความรู้ เพื่อการบริการและสร้างเสริมสุขภาพประชาชนด้านออร์โธปิดิกส์ที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ
To be an organization with the primary objectives to create both personnel, and a body of knowledge in order to promote public’s health in orthopedics, attaining to international standards.

พันธกิจ Mission

1. ผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านออร์โธปิดิกส์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาด้านออร์โธปิดิกส์ของประชาชนและสังคมไทย 

3. ให้บริการผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์และเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

4. ให้บริการวิชาการด้านออร์โธปิดิกส์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ       

1. To produce medical graduates, and competent orthopedists with morals, ethics and determination to serve mankind.

2. To create orthopedic innovations, and conduct research beneficial to the public in solving problems concerning orthopedics.

3. To promote people’s health, particularly in the southern regions, and to provide patients with qualified services in line with international standards.

4. To provide the public with academic services pertaining to orthopedics, which will be beneficial to their health promotion, prevention, treatment as well as rehabilitation.

ปรัชญาชี้นำ Guiding Principles

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
To dedicate the soul to the benefit of mankind.      

ค่านิยม

S  :  (Safety)   จิตสำนึกด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย

T  :  (Team)    ทำงานเป็นทีม

E  :  (Evidence base)  การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

M  :  (Moral)    ยึดหลักคุณธรรม/ธรรมมาภิบาล

C  :  (Care)     มุ่งเน้นผู้รับบริการ

Q  :  (Quality)   มุ่งเน้นคุณภาพ

I   :  (Innovation)  นวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์ Creativity   

วัฒนธรรมองค์กร

มุ่งเน้นคุณภาพ ยอบรับการประเมิน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างการบริหารและกำกับองค์กร