รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ

Assoc.Prof.Sunton Wongsiri,M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Hand Surgery, Microsurgery

ประวัติการศึกษา

2546             

Certificate in Visiting Resarch Elbow       

Boston, Massachusetts, USA

2545            

Certificate in International

AO Hand and Upper Extremetry Observership

 

2543  

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แพทยสภา 

                       

2538

แพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

ผลงานวิจัย

2020

Effectiveness of Surgical Treatment in Carpal Tunnel Syndrome Mini-Incision Using MIS-CTS Kits: A Cadaveric Study

Wongthawat Liawrungrueang and Sunton Wongsiri

Adv Orthop ​​​. 2020 Feb 14;2020:8278054.

 doi: 10.1155/2020/8278054. eCollection 2020.

2020

Minimally Invasive Carpal Tunnel Release (CTR) Using the Wongsiri Technique with MiniSURE

Sunton Wongsiri and Wongthawat Liawrungrueang

Hindawi Advances in Orthopedics Volume 2020, Article ID 6273723, 6 pages
https://doi.org/10.1155/2020/6273723

2013

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการนํากระแสประสาทมีเดียน

หลังการผ่าตัดรักษากลุ่มอาการเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับ

ในอุโมงค์ข้อมือด้วยวิธีมาตรฐานและการผ่าตัดแผลขนาดเล็ก

ด้วยเครื่องช่วยถ่าง PSU: รายงานผลเบื้องต้น

ฐิตาภรณ์ วันดี,สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน, สุนทร วงษ์ศิริ, อัจฉรา บุญมีประกอบ

 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2556; 23(1): 19-23.

2012

Value and Validation of RCOST and TOPF Clinical

Practice Guideline for Osteoporosis Treatment

Chatlert Pongchaiyakul, Taninnit Leerapun, Sunton Wongsiri,Thawee Songpattanasilp ,Nimit Taechakraichana.

J Med Assoc Thai 2012; 95 (12): 1528-35.

2008

A new tool for mini-open carpal tunnel release - the PSU retractor

© 2018 สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Department of Orthopedics, Prince of Songkla University, Thailand

  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon