ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ.jpg

รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ

Assoc.Prof.Sunton Wongsiri,M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Hand Surgery, Microsurgery

ประวัติการศึกษา

2546             

Certificate in Visiting Resarch Elbow       

Boston, Massachusetts, USA

2545            

Certificate in International

AO Hand and Upper Extremetry Observership

 

2543  

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แพทยสภา 

                       

2538

แพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

ผลงานวิจัย

2020

Effectiveness of Surgical Treatment in Carpal Tunnel Syndrome Mini-Incision Using MIS-CTS Kits: A Cadaveric Study

Wongthawat Liawrungrueang and Sunton Wongsiri

Adv Orthop ​​​. 2020 Feb 14;2020:8278054.

 doi: 10.1155/2020/8278054. eCollection 2020.

2020

Minimally Invasive Carpal Tunnel Release (CTR) Using the Wongsiri Technique with MiniSURE

Sunton Wongsiri and Wongthawat Liawrungrueang

Hindawi Advances in Orthopedics Volume 2020, Article ID 6273723, 6 pages
https://doi.org/10.1155/2020/6273723

2013

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการนํากระแสประสาทมีเดียน

หลังการผ่าตัดรักษากลุ่มอาการเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับ

ในอุโมงค์ข้อมือด้วยวิธีมาตรฐานและการผ่าตัดแผลขนาดเล็ก

ด้วยเครื่องช่วยถ่าง PSU: รายงานผลเบื้องต้น

ฐิตาภรณ์ วันดี,สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน, สุนทร วงษ์ศิริ, อัจฉรา บุญมีประกอบ

 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2556; 23(1): 19-23.

2012

Value and Validation of RCOST and TOPF Clinical

Practice Guideline for Osteoporosis Treatment

Chatlert Pongchaiyakul, Taninnit Leerapun, Sunton Wongsiri,Thawee Songpattanasilp ,Nimit Taechakraichana.

J Med Assoc Thai 2012; 95 (12): 1528-35.

2008

A new tool for mini-open carpal tunnel release - the PSU retractor