อาจารย์ นพ.ปรเมศวร์ สุวรรณโณ

Porames Suwanno, M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Hand and Microsurgery

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.​ 2547

ประกาศนียบัตรหลักสูตร fellow ด้าน Hand and Micro Surgery

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

พ.ศ.2546

อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2541

แพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานวิจัย

2020

Replanted Amputated Digit Survival and Associated Factors at a Tertiary Center in Southern Thailand: A Multi-Level Analysis

2019

A Comparison of Intra-Observer and Inter-Observer Reliability of Plain Radiographs, Standard Computed Tomography Scans and Mobile Computed Tomography Scans in the Assessment of Distal Radius Fractures:     A Cadaveric Study

Sitthiphong Suwannaphisit, Saowapar Yoykaew, Chitchaya Suwanraksa, Varah Yuenyongviwat, Porames Suwanno, Sittichoke Anuntaseree

J Health Sci Med Res 2020;38(1):53-59 doi: 10.31584/jhsmr.202078
www.jhsmr.org

2019

Patient Position Is Related to the Risk of Neurovascular Injury in Clavicular Plating: A Cadaveric Study.

Chuaychoosakoon C1, Suwanno P, Boonriong T, Suwannaphisit S, Klabklay P, Parinyakhup W, Maliwankul K, Duangnumsawang Y, Tangtrakulwanich B.

Clin Orthop Relat Res. 2019 Dec;477(12):2761-2768. doi: 10.1097/CORR.0000000000000902.

2019

Comparison of Pain Scores between Bamboo and Stainless Steel Finger Traps: An Experimental Study

Thanachai Thongtanworapat, M.D., Porames Suwanno, M.D., Sittichoke Anuntaseree, M.D.

 J Health Sci Med Res 2019;37(2):145-150 doi: 10.31584/jhsmr.201949 www.jhsmr.org

2019

Proximity of the Coracoid Process to the Neurovascular Structures in Various Patient and Shoulder Positions: A Cadaveric Study.

Chaiwat Chuaychoosakoon, M.D., Porames Suwanno, M.D., Prapakorn Klabklay, M.D.,Chitpon Sinchai, M.D., Yada Duangnumsawang, D.V.M., M.Sc.,
Sittipong Suwannapisit, M.D., and Boonsin Tangtrakulwanich, M.D., Ph.D.

Arthroscopy. 2019 Feb;35(2):372-379. doi: 10.1016/j.arthro.2018.09.031.

2018

The Effect of Sterilization on Antibiotic Beads against
MRSA after 6 and 12 Months of Storage:
An Experimental Study

Pornpanit Dissaneewate MD1, Porames Suwanno MD1,
Natnicha Ingviya MSc2, Varaporn Laohaprertthisarn BSc2, Boonsin Tangtrakulwanich MD1

J Med Assoc Thai 2018; 101 [Suppl. 3]:
Website: http://www.jmatonline.com

2014

Calcific myonecrosis following snake bite: a case report and review of the literature

Varah Yuenyongviwat, Teeranan Laohawiriyakamol, Porames Suwanno, Kanet Kanjanapradit, Pramot Tanutit.

Journal of Medical Case Reports 2014, 8:193.

2012

Epidemiology and Risk Factors of Patellofemoral

Osteoarthritis in Adults: A Population-Based Study in Southern Thailand

Boonsin Tangtrakulwanich, Poramet Suwanno .

J Med Assoc Thai 2012; 95 (8): 1048-52.

2008

A new tool for mini-open carpal tunnel release - the PSU retractor

Wongsiri S1, Suwanno P, Tangtrakulwanich B, Yuenyongviwat V, Wongsiri E

BMC Musculoskelet Disord. 2008 Sep 22;9:126.

© 2018 สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Department of Orthopedics, Prince of Songkla University, Thailand

  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon