แพทย์ฝึกอบรม

แพทย์ฝึกอบรม

ชั้นปีที่ 1

12363.jpg
นพ.ไตรศักดิ์  กิ่งจันทร์
12362.jpg
นพ.ชวิน กฤษณาสกุล 
12364.jpg
นพ.นิพัทธ์  พานิชนันโท
12366.jpg
นพ.ศุภทัต จิรัฐติกาลวงศ์
12365.jpg
พญ.บุณยาพร วุฒิวรวนิชย์
รูปเงา.png
รูปเงา.png
รูปเงา.png

แพทย์ฝึกอบรม

ชั้นปีที่ 2

พีรณัฐ12189.jpg
นพ.พีรณัฐ ปึงพิพัฒน์ตระกูล 
12192.jpg
นพ.อานันท์  วิวัฒน์บวร
12190.jpg
นพ.ภวินท์ วนาสิทธชัยวัฒน์
ณัฐพงศ์12188.jpg
นพ.ณัฐพงศ์  ธรานุเวศน์
12191.jpg
พญ.ศศธร เจริญรัตนวัฒน์ 
พ.นิติภูมิ.jpg
นพ.นิติภูมิ  ปันสิน
พ.ปฤษฐ.jpg
  นพ.ปฤษฐ  สารพร
พ.ณวัฒน์.jpg
นพ.ณวัฒน์  นิพนธ์ทิวากาล
พ.มุคตาร์.jpg
นพ.มุคตาร์  แวววรรณจิตร
พ.พงษ์ภัค.jpg
นพ.พงศ์ภัค เบญจวัฒนศิลป์
รูปเงา.png
รูปเงา.png

แพทย์ฝึกอบรม

ชั้นปีที่ 3

นพ.ชนน ศุขเจริญ.jpg
นพ.ชนน ศุขเจริญ
นพ.นคเรศ ณ ระนอง.jpg
นพ.นคเรศ ณ ระนอง
นพ.พศิน อัสวตรีรัตนกุล.jpg
นพ.พศิน  อัศวตรีรัตนกุล
นพ.ไกรสอง วัตตธรรม.jpg
 นพ.ไกรสอง  วัตตตธรรม
พญ.ชชม์นิภา ศิริอาชวะวัฒน์.jpg
พญ.ชนม์นิภา  ศิริอาชวะวัฒน์
พญ.ปรียานันท์ ตั้งเจตสกาว.jpg
พญ.ปรียานันท์  ตั้งเจตสกาว
12249.jpg
พญ.พรรษพร  อ่อนศรีทอง
12248.jpg
   นพ.โซเฟียน  หะยีตาเฮ

แพทย์ฝึกอบรม

ชั้นปีที่ 4

นพ.กัณตภณ ดิสนีเวทย์.jpg
นพ.กันตภณ  ดิสนีเวทย์
นพ.ปิยะ ชวาลภาฤทธิ์.jpg
นพ.ปิยะ  ชวาลภาฤทธิ์
นพ.พศิน  ตั้งอดุลย์รัตน์.jpg
 นพ.พศิน  ตั้งอดุลย์รัตย์ 
นพ.เมธาสิทธิ์ สุขสินธารานนท์.jpg
 นพ.เมธาสิทธิ์ สุขสินธารานนท์ 
นพ.วงษ์ธวัช เหลียวรุ่งเรือง.jpg
นพ.วงษ์ธวัชร์  เหลี่ยวรุ่งเรือง
พญ.สินินาฏ หงส์เลิศกวิน.jpg
พญ.สินีนาฏ  หงส์เลิศกวิน
12137 นพ.ชานนท์.jpg
  นพ.ชานนท์ ทัศนลีลพร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

นพ.ณัฐวุฒิ  โรจนศิริสวัสดิ์.jpg
นพ.ณัฐวุฒิ โรจนสิริสวัสดิ์
รูปเงา.png
รูปเงา.png

© 2018 สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Department of Orthopedics, Prince of Songkla University, Thailand

  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon