แพทย์ฝึกอบรม

แพทย์ฝึกอบรม

ชั้นปีที่ 1

นพ.จารุเดช  ดีประเสริฐกุล 1.jpg
นพ.จารุเดช  ดีีประเสริฐกุล
นพ.พัฒน์เกล้า  ธนวิรุฬธ์ 1.1.jpg
นพ.พัฒน์เกล้า  ธนวิรุฬธ์
นพ.กานต์กิตติ์ - Copy1.jpg
นพ.กานต์กิตติ์  ยี่ตระกูล
นพ.นาอิม 1.1.jpg
นพ.นาอีม  หะยีบานุง
นพ.อนัท1.jpg
นพ.อนัท  หะยีเซะ
รูปเงา.png

แพทย์ฝึกอบรม

ชั้นปีที่ 2

12363.jpg
นพ.ไตรศักดิ์  กิ่งจันทร์
12366.jpg
นพ.ศุภทัต  จิรัฐติกาลวงศ์
12362.jpg
นพ.ชวิน  กฤษณาสกุล
12364.jpg
นพ.นิพัทธ์  พานิชนันโท
12365.jpg
พญ.บัณยาพร  วุฒิวรวนิชย์
รูปเงา.png
นพ.ฟาอีส  สันนะกิจ
รูปเงา.png
นพ.ธนชัย  คล่องสั่งสอน
รูปเงา.png
นพ.ภัทรพล แก้วบำรุง
รูปเงา.png
นพ.ฐิติพงศ์  เกรียงทวีกิจ
รูปเงา.png
รูปเงา.png
รูปเงา.png

แพทย์ฝึกอบรม

ชั้นปีที่ 3

พีรณัฐ12189.jpg
นพ.พีรณัฐ  ปึงพิพัฒน์ตระกูล
12192.jpg
นพ.อานันท์  วิวัฒน์บวร
12190.jpg
นพ.ภวินท์  วนาสิทธชัยวัฒน์
ณัฐพงศ์12188.jpg
 นพ.ณัฐพงศ์  ธรานุเวศน์
12191.jpg
พ.นิติภูมิ.jpg
นพ.นิติภูมิ  สินณฐากร
พ.ปฤษฐ.jpg
นพ.ปฤษฐ  สารพร
พ.ณวัฒน์.jpg
   นพ.ณวัฒน์  นิพนธ์ทิวากาล
พญศศธร  เจริญรัตนวัฒน์
พญ.ศศธร ชัยเจริญรัตนวัฒน์
พ.มุคตาร์.jpg
นพ.มุคตาร์  แวววรรณจิตร
พ.พงษ์ภัค.jpg
รูปเงา.png
รูปเงา.png
นพ.พงศ์ภัค เบญจวัฒนศิลป์

แพทย์ฝึกอบรม

ชั้นปีที่ 4

นพ.ชนน ศุขเจริญ.jpg
นพ.ชนน  ศุขเจริญ
นพ.นคเรศ ณ ระนอง.jpg
นพ.นคเรศ  ณ ระนอง
นพ.พศิน อัสวตรีรัตนกุล.jpg
 นพ.พศิน  อัศวตรีรัตนกุล 
นพ.ไกรสอง วัตตธรรม.jpg
 นพ.ไกรสอง  วัตตธรรม
พญ.ชชม์นิภา ศิริอาชวะวัฒน์.jpg
พญ.ชนม์นิภา  ศิริอาชวะวัฒน์
พญ.ปรียานันท์ ตั้งเจตสกาว.jpg
พญ.ปรียานันท์  ตั้งเจตสกาว
12249.jpg
 พญ.พรรษพร  อ่อนศรีทอง
12248.jpg
นพ.โซเฟียน  หะยีตาเฮ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

นพ.กัณตภณ ดิสนีเวทย์.jpg
นพ.กันตภณ  ดิสนีเวทย์
11946นพ.ศิวกร.jpg
นพ.ศิวกร  ดวงมณี
นพ.ปถวินทร์.jpg
นพ.ปถวินทร์  แก่นยะกูล