นพ.วชิรพรรณ ปริญญาคุปต์.jpg

ผศ.นพ.วชิรพรรณ ปริญญาคุปต์

Asst.Wachiraphan Parinyakhup,M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Knee surgery sports medicine และ knee trauma

ประวัติการศึกษา

24 มิ.ย.57- 1 ก.ค.58

ฝึกอบรม สาขาวิชา Orthopaedic Sport Medicine
Nara Medical University ประเทศญี่ป่น

พ.ศ. 2547                

แพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2554                

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานวิจัย

The Risk of Iatrogenic Peroneal Nerve Injury in Lateral Meniscal Repair
and Safe Zone to Minimize the Risk Based on Actual Arthroscopic Position An MRI Study

Chuaychoosakoon C, Boonsri P, Tanutit P, Laohawiriyakamol T, Boonriong T, Parinyakhup W.

Am J Sports Med

2022 Jun

Comparing post-operative pain between single bundle and double bundle anterior
cruciate ligament reconstruction: a retrospective study

Chuaychoosakoon C, Parinyakhup W, Wiwatboworn A, Purngpiputtrakul P, Wanasitchaiwat P, Boonriong T.

BMC Musculoskelet Disord

2021 Sep

Comparing the Efficacy of Postoperative Pain Control Between Intravenous Parecoxib and Oral Diclofenac in ACL Reconstruction

Chuaychoosakoon C, Parinyakhup W, Wiwatboworn A,Purngpiputtrakul P, Wanasitchaiwat P, Boonriong T.

Orthop J Sports Med

2021 Oct

The Danger Zone for Iatrogenic Neurovascular Injury in All-Inside Lateral Meniscal Repair in Relation to the Popliteal Tendon: An MRI Study

Chuaychoosakoon C, Wuttimanop W, Tangjatsakow P, Charoenrattanawat S, Parinyakhup W, Boonriong T, Chernchujit B.

Orthop J Sports Med

2021 Oct

The risk of iatrogenic radial nerve and/or profunda brachii artery injury in anterolateral humeral plating using a 4.5 mm narrow DCP: A cadaveric study

Chuaychoosakoon C, Chirattikalwong S, Wuttimanop W, Boonriong T, Parinyakhup W, Suwannaphisit S.

PLoS One

2021 Nov

Premature hamstring graft amputation during harvesting in ACL reconstruction

Chuaychoosakoon C, Parinyakhup W, Boonriong T.

Int J Surg Case Rep

2021 Jun

The Transportal Graft Passage in Transtibial Posterior Cruciate Ligament Reconstruction With a Bone-Patellar Tendon-Bone Graft

Boonriong T, Parinyakhup W, Wuttimanop W, Chuaychoosakoon C.

Arthrosc Tech

2021 Jan

Deep vein thrombosis following arthroscopic meniscal root repair: A case report

Chavalparit P, Chuaychoosakoon C, Parinyakhup W, Boonriong T.

Int J Surg Case Rep

2021 Aug

Shoulder injury related to Sinovac COVID-19 vaccine: A case report

Chuaychoosakoon C, Parinyakhup W, Tanutit P, Maliwankul K, Klabklay P.

Ann Med Surg (Lond)

2021 Aug

Kirschner Wire Reference Technique in Open-Wedge High Tibial Osteotomy

Kwanyuang A, Boonriong T, Parinyakhup W, Chuaychoosakoon C.

Arthroscopy Techniques

2021 June

Tension band suture in isolated tibial tubercle avulsion: A case reportand review literatures

Parinyakhup W, Boonriong T.

Int J Surg Case Rep

2020 May

Closed infected tibial plateau fracture and tibial tubercle avulsion:A case report

Chuaychoosakoon C, Parinyakhup W.

Int J Surg Case Rep

2020 Jun

Coronal Alignment Correction and Maintenance of Tibial Slope in Opening- Wedge Valgus High Tibial Osteotomy Using a 4-Reference Kirschner Wire Technique

Chuaychoosakoon C, Parinyakhup W, Kwanyuang A, Duangnumsawang Y, Tangtrakulwanich B, Boonriong T.

Orthop J Sports Med

2020 Jun

Ipsilateral proximal and distal clavicle fractures combined with coracoid base fracture: A case report

Chuaychoosakoon C, Maliwankul K, Klabklay K, Thongwichian R, Boonriong T, Parinyakhup W, Duangnumsawang Y.

SURGICAL CASE REPORTS

2019 May

Patient Position Is Related to the Risk of Neurovascular Injury in
Clavicular Plating: A Cadaveric Study

Chuaychoosakoon C, Suwanno P, Boonriong T, Suwannaphisit S, Klabklay P, Parinyakhup W, Maliwankul K, Duangnumsawang Y, Tangtrakulwanich B.

Clin Orthop Relat Res

2019 Dec