ฝ่ายสนับสนุน

ฝ่ายธุรการ

238331.1.1.jpg
น.ส.นฤมล บัวงาม
เลขานุการสาขาวิชา ฯ
238031.jpg
น.ส.พิมพ์ลภัส หลงพันธ์
121699.1.1.jpg
น.ส.อรรชนา เหล็มโส๊ะ
298632.jpg
นางจริพร  พิรีนันท์

ฝ่ายวิชาการ

น.ส.นวรัตน์ มานะ
4600681.1.jpg
นางจงดี บวรภัทรนานนท์

ฝ่ายวิจัย

น.ส.นภเกตน์ เมืองแก้ว
น.ส.สงกรานต์ ช่วยจุลจิตร

ฝ่ายสารบรรณ แม่บ้าน

119390.1.1.jpg
นางแสงเดือน  ภู่สกุล
น้ำฝน.jpg
น.ส.น้ำฝน  สานะสุวรรณ์