ผศ.นพ.ไชยวัฒน์  ช่วยชูสกูล

Asst.Prof.Chaiwat Chuaychoosakoon,M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Sports Medicine

ประวัติการศึกษา

2559

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาออร์โธปิดิกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2554

แพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานวิจัย

2021

The Relationship Between Arm Abduction Position and the Risk of Iatrogenic Anterior Branch of the Axillary Nerve Injuries: A Cadaveric Study

Chaiwat Chuaychoosakoon, Sitthiphong Suwannaphisit

Orthopaedic Journal of Sports Medicine, Volume 9, Issue 5, May 2021

© The Author(s) 2021, Article Reuse Guidelines

https://doi.org/10.1177/23259671211008834

2020

Coracoclavicular Stabilization With Two Loops of Equal Tension Using a Double O Loops Technique in the Distal Clavicle Fracture

Chaiwat Chuaychoosakoon 1Yada Duangnumsawang 2Prapakorn Klabklay 1Tanarat Boonriong 1Adinun Apivatgaroon 3

Arthrosc Tech​. 2020 Feb 7;9(3):e345-e349.

 doi: 10.1016/j.eats.2019.11.010. eCollection 2020 Mar.

2020

Combined proximal humerus fracture and acromioclavicular jointinjury: A case report

Chaiwat Chuaychoosakoon∗, Prapakorn Klabklay

Int J Surg Case Rep​. 2020;68:52-58.

 doi: 10.1016/j.ijscr.2020.02.038. Epub 2020 Feb 22.

2019

Patient Position Is Related to the Risk of Neurovascular Injury in Clavicular Plating: A Cadaveric Study.

2019

Aspirin versus rivaroxaban in postoperative bleeding after total knee arthroplasty: a retrospective case-matched study.

Yuenyongviwat V1, Tuntarattanapong P2, Chuaychoosakoon C2, Iemsaengchairat C3, Iamthanaporn K2, Hongnaparak T2.

Eur J Orthop Surg Traumatol. 2019 May;29(4):877-881. doi: 10.1007/s00590-019-02365-y. Epub 2019 Jan 9.

2019

Ipsilateral proximal and distal clavicle fractures combined with coracoid base fracture: A case report

Chaiwat Chuaychoosakoon1*, Prapakorn Klabklay1, Wachirapan Parinyakhup1, Korakot Maliwankul1, Yada Duangnumsawang2, Ranaichanok Thongwichian1 and Tanarat Boonriong1.

  1. Robinson CM (1998) Fractures of the clavicle in the adult. Epidemiology and classification. J Bone Joint Surg Br 80: 476-484. [Crossref]

  2. Hagino T, Ono T, Hamada Y (2002) Unusual double clavicle fracture complicated by ipsilateral scapular neck fracture. J Orthop Sci 7: 417-419. [Crossref]

  3. McGinnis M, Denton JR (1989) Fractures of the scapula: a retrospective study of 40 fractured scapulae. J Trauma 29: 1488-1493. [Crossref

  4. Latarjet M, Michoulier J, Kohler R (1975) Fracture of the clavicle with avulsion of the coracoid plaque. Apropos of 2 cases. Chirurgie 101: 245-249. [Crossref

  5. Baccarani G, Porcellini G, Brunetti E (1993) Fracture of the coracoid process associated with fracture of the clavicle: description of a rare case. Chir Organi Mov 78: 49-51. [Crossref]  

  6. Martin-Herrero T, Rodriguez-Merchan C, Munuera-Martinez L (1990) Fractures of the coracoid process: presentation of seven cases and review of the literature. J Trauma 30: 1597-1599. [Crossref]

2019

Proximity of the Coracoid Process to the
Neurovascular Structures in Various Patient and Shoulder Positions: A Cadaveric Study

Chaiwat Chuaychoosakoon, M.D., Porames Suwanno, M.D., Prapakorn Klabklay, M.D.,Chitpon Sinchai, M.D., Yada Duangnumsawang, D.V.M., M.Sc.,
Sittipong Suwannapisit, M.D., and Boonsin Tangtrakulwanich, M.D., Ph.D.

Arthroscopy. 2019 Feb;35(2):372-379. doi: 10.1016/j.arthro.2018.09.031.

2018

Modified Semilateral Decubitus Position for Shoulder Arthroscopy and Its Applicationfor Open Surgery of the Shoulder (One Setting for All Shoulder Procedures).

Ekavit Keyurapan, M.D., and Chaiwat Chuaychoosakoon, M.D.

Arthrosc Tech. 2018 Mar 5;7(4):e307-e312. doi: 10.1016/j.eats.2017.09.008. eCollection 2018 Apr.

2017

Prevention of Medial Femoral Condyle Injury by Using a Slotted Cannula in Anterior Cruciate LigamentReconstruction.

Chaiwat Chuaychoosakoon, Yada Duangnumsawang, Adinun Apivatgaroon.

Arthroscopy Techniques, Vol 6, No 5 (October), 2017: pp e1639-e1643.

© 2018 สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Department of Orthopedics, Prince of Songkla University, Thailand

  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon