นพ.พรพนิตย์ ดิสนีเวทย์.JPG

อาจารย์ นพ.พรพนิต  ดิสนีเวทย์

Pornpanit Dissaneewate, M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Orthopaedic Trauma

ประวัติการศึกษา

2 ก.ย.58 - 2 ม.ค. 60

อบรมสาขา Orthopaedic Trauma และ Cantonal Hospital Graubuenden,

Chur สมาพันธรัฐสวิส 
University Hospital Leipzig

University of Freiburg Medical Center, Freiburg

ประเทศเยอรมัน 

พ.ศ. 2556 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2550                

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานวิจัย

2020

Fixation of Multiple-Segmented Costosternal Cartilage Fracture in Flail Chest Injury: A Case Report

Pornpanit Dissaneewate, M.D., Methasit Suksintharanon, M.D.,

Chulin Chewakidakarn, M.D. Wich Orapiriyakul, M.D.,

Apipop Kritsaneephaiboon, M.D.

J Health Sci Med Res 2020;doi: 10.31584/jhsmr.2020735
www.jhsmr.org

2019

Safe Zone for Placement of Anterior Distal Femoral Half Pins

Dissaneewate P, MD¹, Apivatthakakul T, MD²,³

J Med Assoc Thai 2019; 102 (3):343-6

2018

The Effect of Sterilization on Antibiotic Beads against
MRSA after 6 and 12 Months of Storage:
An Experimental Study

Pornpanit Dissaneewate MD1, Porames Suwanno MD1,
Natnicha Ingviya MSc2, Varaporn Laohaprertthisarn BSc2, Boonsin Tangtrakulwanich MD1.Department of Orthopaedic Surgery and Physical Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University,Songkhla, Thailand
2 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand

2017

Prevalence of congenital limb defects: Data from birth defects registries in three provinces in Southern Thailand

Jaruratanasirikul S,Tangtrakulwanich B, Rachatawiriyakul P, Sriplung H, Limpitikul W4, Dissaneevate P, Khunnarakpong N, Tantichantakarun P.

Congenit Anom (Kyoto). 2016 Sep;56(5):203-8.

2015

Minimally Invasive Plate Osteosynthesis (MIPO) of Distal Tibial Fracture Using a Posterolateral Approach

Kritsaneephaiboon A,Tangtrakulwanich B,Dissaneewate P

Tech Foot & Ankle 2015;14: 139–145