นพ.พรพนิตย์ ดิสนีเวทย์.JPG

ผศ.นพ.พรพนิต  ดิสนีเวทย์

Asst.Pornpanit Dissaneewate, M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Orthopaedic Trauma

ประวัติการศึกษา

2 ก.ย.58 - 2 ม.ค. 60

อบรมสาขา Orthopaedic Trauma และ Cantonal Hospital Graubuenden,

Chur สมาพันธรัฐสวิส 
University Hospital Leipzig

University of Freiburg Medical Center, Freiburg

ประเทศเยอรมัน 

พ.ศ. 2556 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2550                

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานวิจัย

Surgical treatment of osteochondroma on the first rib by double clavicle osteotomy and internal fixation with a reconstruction plate: A case report and literature review

Anusitviwat C, Samphao S, Dissaneewate P, Yuenyongviwat Y.

Int J Surg Case Rep

2021 Feb

Danger zone for screw placement in minimally invasive plate osteosynthesis (MIPO) of diaphyseal fractures of forearm: a cadaveric study

Kritsaneephaiboon A, Wuttimanop W, Jitprapaikulsarn S, Dissaneewate P, Chewakidakarn C, Orapiriyakul W.

Int Orthop

2021 Aug

Fixation of Multiple-Segmented Costosternal Cartilage Fracture in Flail Chest Injury: A Case Report

Dissaneewate P, Suksintharanon M, Chewakidakarn C, Orapiriyakul W, Kritsaneephaiboon K.

JHSMR

2020 Jul-Sep

Safe Zone for Placement of Anterior Distal Femoral Half Pins

Dissaneewate P , Apivatthakakul T

J Med Assoc Thai

2019 Sep

The Effect of Sterilization on Antibiotic Beads against MRSA after 6 and 12 Months of Storage:An Experimental Study

Dissaneewate P , Suwanno P , Ingviya N , Laohaprertthisarm V , Tangtrakulwanich B.

J Med Assoc Thai

2018

Minimally invasive plate osteosynthesis (MIPO) of distal tibial fracture using a posterolateral approach

Kritsaneephaiboon A, Tangtrakulwanich B, Dissaneewate P.

Techniques in Foot and Ankle Surgery

2015 Sep