อาจารย์ ดร.พญ.นิสาลักษณ์ อุโพธิ์

Nisalak  Upho, M.D., PhD.

สาขาที่เชียวชาญ Orthopaedic Pediatrics 

ประวัติการศึกษา

27 ก.พ.60-31 พ.ค.60

ฝึกอบรม สาขา Orthopaedic Pediatrics Department of Othopaedic and Traumatology

The Chinese University of Hong Kong

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

                          

2558

ปรัชญาดุษฎีบัญฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2550

แพทยศาสตรบัญฑิต

โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย

2015

Upho N, Tangtrakulwanich B, Pripatnanont P, Thitiwongsawet P, Ingviya N.

J Pharm Innov (2015) 10:211–22.

© 2018 สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Department of Orthopedics, Prince of Songkla University, Thailand

  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon