พญ.นิสาลักษณ์  อุโพธิ์.jpg

อาจารย์ ดร.พญ.นิสาลักษณ์ อุโพธิ์

Nisalak  Upho, M.D., PhD.

สาขาที่เชียวชาญ Orthopaedic Pediatrics 

ประวัติการศึกษา

27 ก.พ.60-31 พ.ค.60

ฝึกอบรม สาขา Orthopaedic Pediatrics Department of Othopaedic and Traumatology

The Chinese University of Hong Kong

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

                          

2558

ปรัชญาดุษฎีบัญฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2550

แพทยศาสตรบัญฑิต

โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย

2015

Upho N, Tangtrakulwanich B, Pripatnanont P, Thitiwongsawet P, Ingviya N.

J Pharm Innov (2015) 10:211–22.