อาจารย์ นพ.วิชญ์  โอฬาพิริยกุล

Wich Orapiriyakul,M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Orthopaedic Trauma

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2558-2562

ปริญญาเอก

สาขาวิชา Biomedicial Engineering (Research)

University of Glasgow สหราชอาณาจักร

พ.ศ.2557

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ.​ 2552                           

แพทยศาสตรบัญฑิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานวิจัย   -

2020

Fixation of Multiple-Segmented Costosternal Cartilage Fracture in Flail Chest Injury: A Case Report

Pornpanit Dissaneewate, M.D., Methasit Suksintharanon, M.D., Chulin Chewakidakarn, M.D.Wich Orapiriyakul, M.D., Apipop Kritsaneephaiboon, M.D.

J Health Sci Med Res 2020;...............
doi: 10.31584/jhsmr.2020735
www.jhsmr.org

© 2018 สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Department of Orthopedics, Prince of Songkla University, Thailand

  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon