ผศ.นพ.อภิภพ กฤษณีไพบูลย์.jpg

ผศ.นพ.อภิภพ กฤษณีไพบูลย์

Asst.Prof.Apipop Kritsaneephaiboon, M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Orthopaedic Trauma

ประวัติการศึกษา

2551     

Certificate of orthopaedic trauma, Pelvic and acetabular surgery, Department Universitatsklinikum of Trauma-, Hand- and Reconstructive surgery fur Unfall-,Hand- und Wiederherstellungschirgie,  

Saarland University Hospital,

Homburg/saar des Saarlandes Klinik Germany

 

2551   

Certificate for clicinal hospital  

BG Unfallklinik,Tubingen,Germany

 

2551

Certificate of orthopaedic trauma-fellow,Surgical Department of the Hospital

Bad Sackingen Germany 

 

2548

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
แพทยสภา  

                                    

2542  

แพทยศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานวิจัย

2020

Fixation of Multiple-Segmented Costosternal Cartilage Fracture in Flail Chest Injury: A Case Report

Pornpanit Dissaneewate, M.D., Methasit Suksintharanon, M.D., Chulin Chewakidakarn, M.D.Wich Orapiriyakul, M.D., Apipop Kritsaneephaiboon, M.D.

J Health Sci Med Res 2020;...............
doi: 10.31584/jhsmr.2020735
www.jhsmr.org

2018

Biomechanical Study of Posterior Pelvic Fixations in 

Vertically Unstable Sacral Fractures: Alternative to Triangular Osteosynthesis.

Chaiyamongkol W1, Kritsaneephaiboon A1, Bintachitt P1, Suwannaphisit S1, Tangtrakulwanich B1.

Asian Spine J. 2018 Dec;12(6):967-972. doi: 10.31616/asj.2018.12.6.967. Epub 2018 Oct 16.

2015

Minimally Invasive Plate Osteosynthesis (MIPO) of Distal Tibial Fracture Using a Posterolateral Approach

Kritsaneephaiboon A, Tangtrakulwanich B, Dissaneewate P.

Tech Foot & Ankle 2015;14: 139–145

2013

Minimally invasive plate osteosynthesis of distal tibial fracture using a posterolateral approach: a cadaveric study and preliminary report

Apipop Kritsaneephaiboon,Tanawat Vaseenon, Boonsin Tangtrakulwanich

International Orthopaedics (SICOT) (2013) 37:105–111

2012

A novel minimally invasive technique for removal of a bent femoral intramedullary nail

Apipop Kritsaneephaiboon , Boonsin Tangtrakulwanich, Korakot Maliwankul.

Injury Extra 43 (2012) 157–162