หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

Residency Program

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

Fellowship Training for Certificate in Hand and Microsurgery

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

Fellowship Training for Certificate in Sports Medicine

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

Fellowship Training for Certificate in Spine Surgery

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ

Fellowship Training for Certificate in Reconstructive Orthopaedics

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

Fellowship Training for Certificate in Orthopaedic Trauma

© 2018 สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Department of Orthopedics, Prince of Songkla University, Thailand

  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon