top of page

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

Fellowship Training for Certificate in Spine Surgery

bottom of page