หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

Fellowship Training for Certificate in Spine Surgery

© 2018 สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Department of Orthopedics, Prince of Songkla University, Thailand

  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon