top of page

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

Fellowship Training for Certificate in Sports Medicine

bottom of page