top of page
การศึกษาหลังปริญญา

         หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเป้าหมายที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้ความชำนาญในสาขาออร์โธปิดิกส์ มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ คำนึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง รวมทั้งมีความรู้ในกระบวนการทำวิจัย การบริหารจัดการ สามารถทำงานร่วมกับแพทย์ บุคลากรทีมสุขภาพและสาขาวิชาชีพอื่น ๆ โดยมีจริยธรรมทางการแพทย์ที่ดี มีทักษะในเชิงวิชาการและสังคมเป็นอย่างดี ตลอดจนมีทักษะในการหาความรู้ได้ด้วยตัวเองและผลิตชิ้นงาน  หรือนำความรู้มาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหา รวมถึงการผลิตนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการรักษาพยาบาลต่อไปในอนาคต

 

พันธกิจของการฝึกอบรม 

  1. ผลิตแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

  2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านออร์โธปิดิกส์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาด้านออร์โธปิดิกส์ของประชาชนและสังคมไทย

  3. ให้บริการผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์และเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

  4. ให้บริการวิชาการด้านออร์โธปิดิกส์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ

หลักสูตร

ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร

          1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)

                1.1  มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ทำหัตถการ และการรวบรวมข้อมูล เพื่อการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

                1.2 วินิจฉัยบำบัดรักษาภาวะผิดปกติทางออร์โธปิดิกส์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

                1.3 บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ

                1.4  ให้การป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ

          2.  ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical  knowledge and Skills)

                2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกาย และจิตใจ

                2.2 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพสาขาออร์โธปิดิกส์

           3. การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Improvement)

                3.1  มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based) ความคิดสร้างสรรค์ตาม หลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

                3.2  ดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้

                3.3  เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ

           4.  ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)

                4.1  นำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

                4.2  ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

                4.3 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติ และผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยมีเมตตา เคารพ  การตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

                4.4  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ทำงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

                4.5  เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่แพทย์และบุคคลากรอื่น โดยเฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์

           5.  ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)

                5.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน

                5.2  มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous Professional Development)

                5.3  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

                5.4  คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

           6.  การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)

                6.1  มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ 

                6.2  มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย

                6.3  มีประสบการณ์ในการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) 
                     และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

bottom of page