top of page

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ

Fellowship Training for Certificate in Reconstructive Orthopaedics

bottom of page