top of page
S__5054492.jpg

สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Department of Orthopedics,

Faculty of Medicine

Prince of Songkla University

เกี่ยวกับเรา

  ชื่อเดิมภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ก่อตั้งขึ้นพร้อมคณะแพทยศาสตร์ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2515 เปิดรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 รุ่นแรก ในปี 2516 โดยมีสำนักงานสาขาวิชาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จนกระทั่งในปี พ.ศ.2525 จึงได้ย้ายสำนักงานสาขาวิชามาตั้งที่ชั้น 1 อาคารกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และมีการจัดการเรียนการสอน และการบริการผู้ป่วยจนถึงปัจจุบัน 

งานวิชาการ

     สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบในการให้การศึกษาทั้งในระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญา

     ระดับก่อนปริญญา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รายวิชา สุขภาพ โรค และการฟื้นฟูทางออร์โธปิดิกส์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 และรายวิชา เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์สำหรับ นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ (เอ็กซเทอร์น)

     ระดับหลังปริญญา ให้้การฝึกอบรมในสองหลักสูตรคู่ขนาน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ออร์โธปิดิกส์ และ หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเป้าหมายที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้ความชำนาญในสาขาออร์โธปิดิกส์ มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ คำนึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง รวมทั้งมีความรู้ในกระบวนการทำวิจัย การบริหารจัดการ สามารถทำงานร่วมกับแพทย์ บุคลากรทีมสุขภาพและสาขาวิชาชีพอื่น ๆ โดยมีจริยธรรมทางการแพทย์ที่ดี มีทักษะในเชิงวิชาการและสังคมเป็นอย่างดี ตลอดจนมีทักษะในการหาความรู้ได้ด้วยตัวเองและผลิตชิ้นงาน  หรือนำความรู้มาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหา รวมถึงการผลิตนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการรักษาพยาบาลต่อไปในอนาคต

งานวิชาการ
งานบริการ

งานบริการ

    งานบริการของสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ เป็นการให้บริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด รวมถึงสายสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อให้การรักษาพยาบาลแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

  • การบริการผู้ป่วยนอก ให้บริการดูแลผู้ป่วยกระดูกและข้อทั่วไป และมีคลินิกเฉพาะทางดูแลผู้ป่วยซับซ้อนด้าน มือ การบาดเจ็บทางกีฬา กระดูกสันหลัง เด็ก การเปลี่ยนข้อเทียม และเนื้องอกกระดูก

  • การบริการผู้ป่วยใน ในบริการผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาฟื้นฟูในโรงพยาบาล การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ในทุกระดับความซับซ้อน โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา

  • การบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน มีความพร้อมรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ในทุกภาวะ ตลอดเวลา

งานวิจัย

มีงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ

นวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

งานวิจัย

ข่าวสารภาควิชา

Donation

ร่วมบริจาคสมทบทุน

กองทุนช่วยเหลือผู้้ป่วยด้อยโอกาส

ของมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

กองทุน
หน่วยกระดูกและข้อ
ม.อ.

กองทุน
กระดูกและข้อ 
ด้านมือและแขน

กองทุน
หน่วยกระดูกและข้อ
เด็ก

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วย
ติดต่อเรา

สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 

ติดต่อเรา

  • Black Facebook Icon

Success! Message received.

bottom of page