top of page

สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Department of Orthopedics, Faculty of Medicine
Prince of Songkla University
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

  ชื่อเดิมภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ก่อตั้งขึ้นพร้อมคณะแพทยศาสตร์ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2515 เปิดรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 รุ่นแรก ในปี 2516 โดยมีสำนักงานสาขาวิชาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จนกระทั่งในปี พ.ศ.2525 จึงได้ย้ายสำนักงานสาขาวิชามาตั้งที่ชั้น 1 อาคารกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และมีการจัดการเรียนการสอน และการบริการผู้ป่วยจนถึงปัจจุบัน 

งานวิชาการ

     สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบในการให้การศึกษาทั้งในระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญา

     ระดับก่อนปริญญา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รายวิชา สุขภาพ โรค และการฟื้นฟูทางออร์โธปิดิกส์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 และรายวิชา เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์สำหรับ นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ (เอ็กซเทอร์น)

     ระดับหลังปริญญา ให้้การฝึกอบรมในสองหลักสูตรคู่ขนาน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ออร์โธปิดิกส์ และ หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเป้าหมายที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้ความชำนาญในสาขาออร์โธปิดิกส์ มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ คำนึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง รวมทั้งมีความรู้ในกระบวนการทำวิจัย การบริหารจัดการ สามารถทำงานร่วมกับแพทย์ บุคลากรทีมสุขภาพและสาขาวิชาชีพอื่น ๆ โดยมีจริยธรรมทางการแพทย์ที่ดี มีทักษะในเชิงวิชาการและสังคมเป็นอย่างดี ตลอดจนมีทักษะในการหาความรู้ได้ด้วยตัวเองและผลิตชิ้นงาน  หรือนำความรู้มาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหา รวมถึงการผลิตนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการรักษาพยาบาลต่อไปในอนาคต

งานวิชาการ
งานบริการ

งานบริการ

    งานบริการของสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ เป็นการให้บริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด รวมถึงสายสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อให้การรักษาพยาบาลแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

  • การบริการผู้ป่วยนอก ให้บริการดูแลผู้ป่วยกระดูกและข้อทั่วไป และมีคลินิกเฉพาะทางดูแลผู้ป่วยซับซ้อนด้าน มือ การบาดเจ็บทางกีฬา กระดูกสันหลัง เด็ก การเปลี่ยนข้อเทียม และเนื้องอกกระดูก

  • การบริการผู้ป่วยใน ในบริการผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาฟื้นฟูในโรงพยาบาล การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ในทุกระดับความซับซ้อน โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา

  • การบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน มีความพร้อมรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ในทุกภาวะ ตลอดเวลา

งานวิจัย

มีงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ

นวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

งานวิจัย

ข่าวสารภาควิชา

ข่าวสารภาควิชา

Donation

ร่วมบริจาคสมทบทุน

กองทุนช่วยเหลือผู้้ป่วยด้อยโอกาส

ของมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วย
ติดต่อเรา

สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 

ติดต่อเรา

  • Black Facebook Icon

Success! Message received.

bottom of page