top of page
กองทุนข้อเทียม LOGO edit มูลนิธิ.png

กองทุนข้อเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูกและผู้ด้อยโอกาส

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

มีผู้ป่วยมะเร็งกระดูกจำนวนมาก และผู้ป่วยข้อเสื่อมแบบซับซ้อนที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมชนิดพิเศษ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง และสิทธิ์การรักษาในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น

ติดต่อบริจาค

สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
บริเวณชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7445-1599 , 082-8311122
วันจันทร์ - ศุกร์ : 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ : 08.30-12.00 น.

สิทธิประโยชน์จากการบริจาค

- ค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาล

- สิทธิ์ในการจัดสรรใช้ห้องพิเศษสำรอง

- ป้ายเกียรติคุณประจำห้องพิเศษ

บริจาคผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชีกองทุนข้อเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูกและผู้ด้อยโอกาส

ชื่อบัญชีภาษอังกฤษ PROSTHESIS FUND
เลขที่ 641-019301-2

e-Donation

กองทุนบริการส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ในกรณีบริจาค 1000 บาทขึ้นไป โดยแจ้งชื่อ นามสกุล หลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่ มาทาง 

email : fundforlimbsparing@gmail.com

Artboard 1.png
bottom of page