อ.จิรฐิตม์.jpg

อาจารย์ นพ.จิรฐิตม์ อนุศิษฎ์วิวัฒน์

Chirathit Anusitviwat, M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Orthopaedic Metabolic

ประวัติการศึกษา

2563 
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิิดิกส์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


2562
ใประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2558
แพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย

2021

The effects of vitamin D supplementation
in carpal tunnel syndrome treatment outcomes:
a systematic review

Chirathit Anusitviwat, Porames Suwanno and Sitthiphong Suwannaphisit

Anusitviwat et al. J EXP ORTOP (2021) 8:73
https://doi.org/10.1186/s40634-021-00393-4

2021

Relationship between web-based illness scripts and
the performance of medical students in orthopedic surgery placements

Chirathit Anusitviwat, Theerawit Hongnaparak, Jongdee Bvonpanttarananon, Khanin Iamthanaporn, Pakjai Tuntarattanapong, Varah Yuenyongviwat,
Sitthiphong Suwannaphisit

International Journal of Medical Education. 2021;12:181-185
ISSN: 2042-6372
DOI: 10.5116/ijme.6135.d424