top of page

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
อนุสาขาออร์โธปิิดิกส์เด็ก
Fellowship Training Program in Pediatric Orthopaedics

bottom of page