top of page

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

Fellowship Training for Certificate in Orthopaedic Trauma

bottom of page