top of page

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

Fellowship Training for Certificate in Hand and Microsurgery

bottom of page